مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

آرزو

آرزو

آرزوها تصاویربسیارزیباودوست داشتنی هستندکه درکرانه های تاریک وروشن ذهن انسان ترسیم شده اند.بعضی چون رؤیاهائی شیرین ودوروبعضی نزدیک وقابل دسترس ترند.

اصولاً نداشتن،تصوروطلب وبعدخواستن ودرپی آن دویدن خودانگیزه ونعمتی است امیدبخش وشادی آفرین به حدی که تصوریابیان«عیش»رانیمی ازعیش شمرده اند.

هرکس بنابرشرایط زندگی،قدرت اندیشه،توان فکری،علمی وطبیعت وطینت خود،آرزوهایی داردکه بلندی روح و قدرت پروازاورانشان می دهد.

…آیا تو چه آرزویی داری؟و برای تحقق آن چه می کنی؟امروزدانشمندان راههای متعددی دراین مورد پیشنهاد می کنند.اماقبل ازهرچیزبایدتصورروشنی ازخواسته های خودداشته باشی وبدانی واقعاًاززندگی خودچه می خواهی؟ ذهن آشفته ودرهم ریخته راه به جایی نمی برد.اگر هدف معینی نداشته باشی_خواه وناخواه_ قربانی اوضاع وشرایط می شوی ویازیرسلطه شخصیت اطرافیان خودقرارمی گیری.پس ابتدا فکرکن آرزوهای خودراروی کاغذبیاور،آنهارا قطعی وروشن کن وبعدازآن پیوسته تحقق آنهارادرخیال خودتجسم کن،خود را درشرایط و حال و هوای آن احساس کن.می توانی نوشته ها و عکس هایی راازآنچه می خواهی تهیه کرده درمنظردیدخودقرادهی.امامرحله اساسی گفتن وخواستن است.کاترین پاندرمی نویسد:«ابتدافکرکن توانائی ها،استعداد،شرایط واوضاع واحوال راخوب بررسی کن و سپس آرزوهای خود را روی کاغذ.»شما با تهیه فهرستی از خواسته های خود وتجسم آنها ازطریق تصاویر،موهبت خویش رادرحیطه نامرئی می آفرینید. وازطریق نفوذکلام و به زبان آوردن آن موهبت جوهرنامرئی طبیعت را تکان داده و به صورت ثمراتی قطعی و معین درآورده تادرجهان محسوس تولدیابدچه هرآنچه به گفتاردرمی آیدوهرچه به زبان آوری متجلی می شود.

اما ما درهرلحظه وهرقدم چه درخواستن،تجسم کردن ویاتلاش خودپیوسته یک سؤال اساسی داریم.چگونه؟وازچه کسی؟معمولاًدرمشکلات مادرجستجوی مقام وقدرتی هستیم که توانایی برطرف کردن موانع وتحقق خواسته های ما راداشته باشد وبتواندوبخواهدکه به ماکمک برساند.راستی به چه کسی روآوریم وچگونه بخواهیم؟

زیادنگران نباش توتنهانیستی،ازهرکس به تونزدیک تر،آفریننده توست وهرکجا باشی باتوست۲ وجالب اینکه او خوددریک فراخوان عمومی همه مارابه طلب ودعادعوت نموده وخواسته است که باایمان واعتمادکامل دعوتش را بپذیریم به بارگاه ملکوتی اوروکنیم وازاوبخواهیم که البته پاسخ خواهددادتاشایددرسایه این پذیرفتن ودست به دعا برداشتن وارتباط معنوی باربّ خویش به رشدوتعالی مطلوب برسیم.۳ هرلحظه اورانزدیک ترحس کنیم.این دعوت از سوی قادر متعالی است که مالک ملک و پادشاه همه جهان هستی است قادر متعالی است که به هر که بخواهد می بخشدوازهرکه بخواهدمی گیرد۴همه چیزاز اوست،اومهربان ترین مهربانانی است که رحمت واسطه اش همه کس وهمه چیزرادربرگرفته۵ فریادرس بیچارگان وشنونده دعای درخواست کنندگان است. که خود برآنان وعده اجابت فرموده است۶٫

پس دیگرپرده شک و تردیدو شاید وچطور؟وچگونه؟اگرومگرو…را از ذهن خود پاک کن. مسلماً تو در گذشته بارها و بارها صادقانه او را خوانده ای وخیلی زود پاسخ شنیده ای. و اکنون درسایه لطف وکرمش از نعمت های فراوانی برخورداری.خدای توبهترین وکیل و سرپرست توست واوتنهابرهمه چیزوهمه کس کافی است این مردم و آن کس توبه اوامیدداری درهرشرایطی که باشنددرکارخودازمن و تو نیازمندترودرمانده ترند.پس توجه و امید از دیگران برکن وتنهادست به دامن کبریایی کسی درازکن که قادرمطلق است خودبهترمی داندچگونه وچه زمان وبه چه صورت آرزوهای تورابرآورده سازد.و گرفتاریهایت برطرف سازد.

حالابا این ایمان ومعرفت،تجسم آرزوهایت بسیارآسان است،تووقتی دست به دعابرمی داری باید آنقدربه قدرت و عظمت پروردگارخودایمان داشته باشی که به راحتی تحقق خواسته خوداحساس کنی ویقین بدانی که آرزوی تو هر چه باشددربارگاه ملکوتی وسلطنت بی بدیل او،کمترین مقدارودرمقابل،کرم وبخشایش آن کریم ازهمه چیزوهمه کس بالاتراست. وقتی ازدیگران قطع امیدکنی وتنها دل به او ببندی و او رابخوانی،همه نیروهای آشکاروپنهان از جن، انس، ملک،تومی شتابندتاتورابه هدف برسانندومهمترآن که این،حالت دعاونیازبه درگاه بی نیاز،خودمعنویت خاصی به تو می بخشدوتودراین حالت درشوق جذبه محبوب قرارمی گیری وبایاداوآرامش وصفای دیگری داری۷٫

کم کم بااوانس می گیری وبا دعاهایت به اونزدیک ونزدیک ترمی شوی وشایدروزی این قرب ودوستی برای تو ازرسیدن به آرزوهایت بسیارشیرین ترولذت بخش ترباشد.واوج همه آرزوهایت معبودی اوست که جزاونخواهی و نبینی ونجوئی به امیدآن سوز.

پی نوشتها :

۱-پاندر،کاترین،ترجمه گیتی خوشدل،ص۱۲۹(باتلخیص)

۲-سوره حدید،آیه۴

۳-سوره بقره،آیه۱۸۶

۴-سوره آل عمران،آیه۲۴

۵-سوره اعراف،آیه۱۵۶

۶-سوره غافر،آیه۶۰

۷-سوره آل عمران،آیه۱۷۳

۹-سوره رعد،آیه۲۸

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...