مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

برترین توانگری

قالَ علی: «اَشرَفُ الغِنی’ تَرکُ المُنی’»-حکمت۳۳

امام علی:فرمود: برترین توانگری و ثروت رهایی از دام آرزوهاست.

عطر کلام مولا: انسان درطول زندگی خود آرزوها وخواسته هائی دارد. آنجاکه نیازهای واقعی،باامکانات و شرایط،با استعدادها وتوان او هماهنگ است باتلاش وکوشش به آنها جامه ی عمل می پوشاند و شاهد موفقیت را در آغوش می گیرد.اما اگر خواسته ها از ذهنی خیالباف، غیر واقع بینانه، رؤیائی و یاازحرص و طمع سرچشمه گیرد.امکان تحقق ندارد و توان و سرمایه انسان به تحلیل برده و انسان دچار سرخوردگی، افسردگی و اندوه می گردد.

مدیریت هوشمندانه، تشخیص و نیازهای واقعی از نیازهای کاذب، خود برترین توانگری و جلوگیری اتلاف انرژی، نیرو و سرمایه است وثمره ی آن موفقیت و رضایتمندی از زندگی و آرامش است.

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...