مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

برخوردآراء واندیشه ها

قالَ علی: «مَنِ استَقبَلَ وُجُوهَ الآرَاءَ عَرَفَ مَوَاقِعَ الخَطا» (حکمت۱۶۴)

امام علی:فرمود: کسی که از افکار دیگران استقبال کندموارد خطا رامی شناسد

عطرکلام مولا: قدرت تفکر،ازتوانائی های خاص انسان است. هر کس با توجه به ظرفیت های علمی و قدرت تجزیه وتحلیل،تجربیات وشرایط اجتماعی خود به گونه ای می اندیشدو بُعدی از ابعاد هر پدیده را می بیند. برخوردافکارواندیشه ها دررشدوتکامل آنها، اهمیت فوق العاده دارد. و ابعاد مختلف یک نظر و ایده را روشن می سازد.افرادخودرأی و لجوج،گوئی حصاری سخت بر نظریات خود کشیده اندو این غروروخودبینی دربسیاری ازمواردزمینه انحراف،جدائی وشکست آنهارافراهم می کند.

اما تو می توانی نظریات دیگران رابشنوی وعلم و تجربه آنها را بر اطلاعات خود بیفزائی،نقص هاوکمبودهارابرطرف کرده وبا چشمانی باز وراهی روشن به حرکت خود ادامه دهی که خداوند صاحبان خرد و هدایت یافتگان را کسانی می داند که سخن می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند. سوره زمر،آیه۱۸

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...