مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

تجسم اعمال

تجسم اعمال

 

اعمال و رفتار انسان نمادی از طبیعت و طینت اوست.با ریزش باران فیض الهی بر سرزمین طیب«وجود»به اذن پروردگار پیوسته ثمراتی نیکو و پاکیزه به بارمی آورد و خاک ناپاک و شوره زار،جزپوچی ثمری نیست(۱) علم انسان شناسی،وراثت ومحیط رابه عنوان دو عامل اساسی درشکل گیری شخصیت ورشدوتربیت انسان مؤثرمی داند.این دوعامل همراه اراده وخواست هرفرد،باورها،اعتقادات،را شاکله و طبیعت گویند اعمال و رفتارهرکس تجلی شخصیت ذاتی او،زائیده شاکله و طبیعت اوست(۲) وبرای انسان چیزی جزعملش نیست(۳)

زمانی که فعلی از فاعل خوب یابد،صادرمی شودمسقلاًبرای خودیک حقیقت وجودی می یابد و مانند همه پدیده هادارای ظاهروباطنی است که ظاهرآن برای مامشهوداماباطن یاجلوه حقیقی آن دردنیاناپیداست وکمترموردتوجه قرارمی گیرد.درآیات الهی قرآن مجیدمال یتیم(۴) وحرام(۵) به آتشی تشبیه شده اندکه دردل خورندگان آن قرارمی گیرند.اگرچه ظاهراً امکانات رفاهی هستند که مورداستفاده قرارمی گیرندوباطن وحقیقت وجودی بسیاری ازگناهان آتشی که همراه ویارعاملان آن است وخداوندازآنهابه(اصحاب النار)(۶)یادنموده است.وهمگان رابه محافظت وخودنگهداری ازاین آتش که حتی گاه بعضی ازانسانها موادآتش زای آن هستنددعوت نموده است(۷)که این حقایق وحقیقت همه اعمال مادرروزقیامت که روزآشکارشدن پنهانی هاست(۸)به شکل اصلی خودظاهرشده ودرچهره انسان نیزنموداراست که گروهی با چهره ای سفیدوروشن وگروهی باصورت های سیاه وگرفته(۹)درصحرای محشر ظاهرمی شوند.

از آنجاکه همه حرکات،اعمال سخنان ماکه درخلوت وجلوت مرتکب شده ایم.مجموعاًنامه اعمال ماراتشکیل می دهد،نحوه ثبت وضبط اعمال همه انسانهاازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.

گوئی خداوندقادردرزیراین گنبددوّاردقیق ترین ومجهزترین سیستم های صوتی_تصویری راباقوی ترین گیرنده هاتوسط نیروهای غیبی باهمکاری فرشتگان خودتعبیه نموده تاهرلحظه اعمال ورفتارویاسخنان راثبت وضبط نموده وبه تصویربکشندواین حقیقت دربسیاری ازآیات الهی جاری است.ویکی ازدلائل حیات مجددقیامت،به ظهوررساندن وتحویل دادن ونشان دادن اعمال هرکس ذکرنموده است (۱۰)که دردنیاباجلوه نام مبارک ستارالعیوبی خودآن راازچشم دیگران مخفی نموده امادرقیامت مشهودوآشکاراست.که هرفعل وعمل به شکل باطنی وحقیقی خودجلوه گراست واین حقیقت انکارناپذیرراتجسم اعمال می نامند.

…وتوای دوست برای هرسفری هرچندکوتاه تمام تلاش خودرابرای تهیه امکانات ووسائل موردنیازبکار می بری،هرروزبایدبنگری که برای فردای خودچه اندوخته ای؟(۱۱)از امشب دقایقی رابه این امرحیاتی اختصاص بده ومروری براعمال گذشته وآن روزداشته باش،نکندبدی ها،ظلمها،فخرفروشی ها و حرمت شکنی ها،لکه های سیاهی براوراق دفتراعمال توداشته باشنداگرچنین است سوزپشیمانی وندامت وزمزم اشک وتوبه درمان وشستشوی این لکه های سیاه است.وعبادتهای صادقانه وخدمتهای خالصانه تومحبت وشادی که دردلهاآفریدی،بخشش هاوگذشت هایت نقاط روشنی هستندکه هم چون فرشته ای زیباروی درکنارتوجای گرفته اند.یقین بدان هرخیری که به دیگری رساندی به توبازخواهندگرداندپس این نوروفرشته رحمت راخوب محافظت کن ودرتقویت آن بکوش.

 

پی نوشتها

۱-سوره اعراف،آیه۵۸

۲-سوره اسری،آیه۸۴

۳-سوره نجم،آیه۳۹

۴-سوره نساء،آیه۱۰

۵-سوره بقره،آیه۱۷۴

۶-سوره بقره،آیه۳۹

۷-سوره بقره،آیه۲۴

۸-سوره طارق،آیه۹

۹-سوره آل عمران،آیه۱۰۶

۱۰-سوره لزله،آیه۶

۱۱-سوره حشر،آیه۱۸

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...