مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

حیات ابدی (قسمت دوم)

آیا تا کنون به زندگی ابدی و جاودانی اندیشیده ای؟

دربحث گذشته،نگاهی به فراگیری و احاطه زمان برزندگی انسان و برای دستیابی به حقیقت و پیش بینی حوادث آینده جهان به دامن وحی الهی پناه بردیم.آیات الهی سخن دردمیدن درصوراول۱وایجادانفجارهای عظیم و شکافته شدن آسمان ها۲ایجاد زلزله های مهیب، متلاشی شدن و بر باد رفتن کوهها۳،فروزان شدن دریاها،۴تاریکی خورشیدوماه وستارگان بود۵ که نشان ازپایان زندگی وحیات وشکستن ابعاد زمان ومکان داردومرحله دوم صورناگهانی وصدای جهانی،فریادبیداری جمع آوری همه مردم۶وحیات ابدی و جاودانگی دارد.در این مرحله همه مردگان زنده شده۷و در روی زمین صاف و مسطح۸جمع گردیده تا به حساب آنها رسیدگی شود. موضوع معاد وحیات مجدد یعنی زنده شدن مردگان از کلیدی ترین موضوعات در رسالت پیامبران الهی بوده است ودرکتابهای آسمانی دیگرچون تورات وانجیل صریحاًبه آن تأکیدشده است.خداوند درآیات الهی قرآن مجیددرپاسخ کسی که درمقابل پیامبراستخوانهای پوسیده رادردست خردکرده وپرسید:آیا چه کسی این استخوانهای پوسیده را زنده می کند؟۹پاسخ می دهد که اوخلقت اولیه خود را ازنطفه بی مقدار فراموش کرده و هم چنین به رستاخیز سرسبزی و طراوت گیاهان۱۰در بهار،اشاره دارد هم چنین رستاخیز و تبدیل انرژی ها،جلوه عدل ودادالهی،وسرانجام عشق به بازگشت انسان به جایگاه حقیقی و واقعی خود یعنی کمال مطلق و زندگی ابدی دربارگاه آن ملیک مقتدرنیز موضوعاتی است که تحقق قیامت راعملی می سازد. ایمان وباوربه معاددرانسان چنان تأثیرشگرفی درتربیت و سازندگی اوداردکه نزدیک به یک سوم آیات الهی قرآن مجیدبه شکلی بامعادوقیامت مرتبط می باشدوبدین وسیله خداوندانذاروتبشیربندگان می پردازد.واینک نمونه ای ازحالات انسان درمرحله بیداری وحیات مجدد:

هنگامی که ناگهان درصوردمیده شود،زمین شکافته شده و ذخیره ها و مواددرونی خود را خارج کند،۱ انسان ها به سرعت از قبرها برخاسته سراسیمه به سوی پروردگارشان می شتابند۱۲و انسان می گوید:چه شده است؟ ۱۳حال آنهامدام شبیه افرادمست است درصورتی که واقعاًمست نیستند.۱۴هرکس ازفرزند،برادر، همسر،ودوست خود فرار می کند۱۵وتنها به دفاع از خود می پردازد.آنجا دیگر مال وفرزندان نفعی برانسان ندارند۱۶وازشدت هراس هرمادر شیردهی فرزندشیرخوارخودرافراموش می کند۱۷وهیچ پدری جزای اعمال فرزندخود را نمی پذیرد.۱۸هیچ کس را یارای سخن گفتن نیست.۱۹چشم ها ازحرکت باز می ایستد.جان هابه لب رسیده.دل ها سخت مضطرب وهراسان است.۲۰دوستی دیگرسراغ دوست خودرانمی گیرد۲۱وهیچ کس

بارگناه دیگری رابردوش نمی کشد.۲۲

هرکس بارهبروولی خود وارد محشرمی شود.۲۳با ارزش ترین اموال به دست فراموشی سپرده می شود و هیچ سودی برای صاحب خود ندارد.۲۴کارنامه اعمال هرکس به صورت سرگشاده برگردن اوست.۲۵ عده ای درآن روز رفعت یابند وعده ای خوارو ذلیل شوند؛۲۶آن زمانی که هر روزش پنجاه هزار سال است.۲۷انسان ها به سه گروه تقسیم شوند:۲۸گروه اول سابقون(سبقت گیرندگان براعمال خیر و نیک)که در مقام قرب الهی هستندوگروه دوم اصحاب یمین(دست راستی)روسفیدانی که نامه اعمال شان به(نشانه قبولی)به دست راست ایشان داده شود وچهره هایشان شادونورانی است وهنگام حرکت درصحرای محشردرجلوودست راست آنها نور(ازاعمال)جلوه گر است ودیگران باالتماس ازآنها مقداری نورمی خواهندامادرپاسخ می گوینداین نوری است که باید در دنیا کسب می کردید و(اینجاقابل انتقال نیست)وآنها با دیواری از گناهکاران جداشوند۲۹و فرشتگان با احترام کامل وسلام ودرودآنهارابه درب های بهشت هدایت کنند.۳۰وگروه سوم اصحاب شمال (یاران چپ)روسیاهانی که نامه عمل آنها ازپست سرشان به آنهاداده می شودوچهره های آنهاعبوس ودرهم کشیده است.۳۱آنها درسایه های از دودحرکت می کنند.۳۲هنگام مشاهده نامه عمل خود فریادبرمی آورندکه ای وای بر من که هلاک شدم.۳۳و آرزو می کنندکه ای کاش خاک بودم.۳۴درمحضرعدل الهی قدرت برتکلم ندارندوهیچ عذری ازآنهاپذیرفته نیست۳۵، فداوعوض درمقابل عذاب ازآنهاپذیرفته نیست.۳۶دست های خود را از حسرت می گزند.۳۷( آنهادردنیاازکفروگناه) مسرور بودندگمان می کردند که هرگز بازگشتی نیست؛آری پروردگارشان به حال آنهابینابودواعمال شان را ثبت می کرد.»۳۸

آری،آن روز،روزآشکارشدن پنهانی هاست۳۹وحقیقت وجودی هرعمل که امروزاز چشم ما پنهان است جلوه می کندوبه زبان عملی تر،انرژی هاآزادشده ودوباره به ماده تبدیل می شود.وقتی ازانسان می پرسند: چقدردردنیادرنگ کردی؟می گوید:زمان کوتاهی واو همه اعمال خود را درکنارخودحاضرمی بیند وتمام و کمال دریافت می کند.۴۰(چون زمان گذشته دیگر معنا ندارد.)وکوچک ترین عمل اگربه اندازه ذره ای ودر دل صخره ای باشد خداوند لطیف آن را حاضرنموده ومحاسبه می کندو به صاحبش برمی گرداند۴۱وپایان حسابرسی،آغاززندگی ابدی وجاودانی است.وهرکس با تناسب عمل و کرده خویش در جایگاه خود قرار می گیردعده ای دربهشت وگروهی در جهنم وافرادی نیزبرروی تپه اعراف درانتظاراعلام نتیجه نهائی عمل خودمی باشند.

اماسؤال دیگراین بودکه آیاغیرازانسان موجودات دیگرکه دارای عقل وشعوربسیارضعیفی هستند در قیامت حشر و نشر و حساب و کتاب دارند؟

دنیای حیوانات دنیای عجیب ونسبتاًناشناخته ای است.زیست شناسان دربسیاری ازحیوانات مانند: مورچه،زنبورعسل وموریانه به لطایف وظرایفی دراداره اجتماعات خودبرخوردکرده اندکه نظیرآن حتی دربین انسان ها کمتردیده شده است. ۴۲

درداستان های قرآن نیزنمونه های جالبی ازحیوانات داریم.به طورمثال درداستان حضرت سلیمان،خانم مورچه ای به مورچگان می گوید:

«به لانه های خودداخل شویدمبادا سلیمان ولشگریانش ازروی غفلت و بی توجهی شماراپایمال کنندو سلیمان از گفتاراو بخندید.۴۳»

هم چنین هدهد در داستان غیبت خود برای حضرت سلیمان نقل می کند:«من به مطلبی برخوردم که توتاکنون ازآن بی خبر بوده ای!!و بریقینی برای تو آورده ام که۴۴٫٫٫»جالب ترین نکته سخن این دو حیوان کوچک به حضرت سلیمان پیامبر،در اوج قدرت و حکومت اوست. نمونه های فوق ودلایل متعدددیگرچون آموزش پذیری حیوانات به مانشان می دهدکه آنها نیزدرحد خود ازشعورمخصوص به خودبرخوردارند؛خلقت آنهابیهوده نبوده و حسابرسی آنها قطعاًدرحددرک آنهاست چون حتی از حشر وحوش سخن به میان آورده است۴۵ و اصولاًقرآن حشرو نشررا کاملاً عمومی و فراگیراعلام نموده که شامل همه جنبدگان می شود.

اماسؤال دیگراینکه آیابهشت وجهنم اکنون موجوداست؟شواهدی ازآیات قرآن بروجودبهشت و جهنم دلالت دارد.درموردمعراج پیامبرمی فرماید:«پیامبرجبرئیل رانزدسدره المنتهی که بهشت جاویدان درآن قرار دارد مشاهده کرد.»۴۶و در جایی دیگرمی فرماید:«اگرعلم یقین داشتید،دوزخ را مشاهده می کردید.»۴۷پس می توان گفت عالم آخرت محیط براین جهان است یعنی چهاردیواری زمین ودنیای ماجزئی است که در درون جهان ابدی قرارگرفته است.بازهم قرآن وسعت بهشت رابه اندازه وسعت آسمان هاوزمین می داند۴۸٫ ازنشانه های وجود کنونی بهشت و جهنم است وآتش دوزخ مهیا برکافران است۴۹ و هم چنین بهشت برای پرهیزکاران آماده ومهیاست.۵۰

ما اکنون درمحاصره زمان ومکان سرگرم ودلبسته بازیچه های دنیای خودهستیم وشاید کمتربه چنین سفر وآینده ای می اندیشیم.سالکان راه خدا وجویندگان حقیقت پیوسته درجستجوی روزنه ای از این دنیای تنگ وتاریک به سوی نور و ملکوت الهی هستند وبا ایمان وعمل صالح،هرروزدراستحکام پایه های ایمان و یقین قلبی خودمی افزایندودرلحظه لحظه های زندگی خودرضای حق می جویند،تاجام بلورین دل رابانور اوجلوه دهند و سرمست از جام های شراب معرفت دوست و با چشم بینای، دل با یقین و ایمان بیشترراهی به سوی مشاهده ملکوت الهی آن ملیک مقتدر بیابند.

پی نوشتها

۱-سوره زمر،آیه۶۸

۲-سوره مرسلات،آیه۹

۳-سوره مرسلات،آیه۱۰

۴-سوره تکویر،آیه۶

۵-سوره تکویر،آیه۱

۶-سوره کهف،آیه۹۹

۷-سوره زمر،آیه۶۸

۸-سوره نازعات،آیه۱۴

۹-سوره یس،آیه۷۸

۱۰-سوره حدید،آیه۲۰

۱۱-سوره زلزله،آیه۲

۱۲-سوره یس،آیه۵۱

۱۳-سوره زلزله،آیه۳

۱۴-سوره حج،آیه۲

۱۵-سوره عبس،آیه۳۴

۱۶-سوره شعراء،آیه۸۸

۱۷-سوره حج،آیه۲

۱۸-سوره لقمان،آیه۳۳

۱۹-سوره مرسلات،آیه۳۵

۲۰-سوه نمل،آیه۸۷

۲۱-سوره معارج،آیه۱۰

۲۲-سوره انعام،آیه۱۶۴

۲۳-سوره اسراء،آیه۷۱

۲۴-سوره تکویر،آیه۴

۲۵-سوره اسری،آیه۱۳

۲۶-سوره واقعه،آیه۳

۲۷-سوره معارج،آیه۴

۲۸-سوره واقعه،آیات۷و۱۰

۲۹-سوره حدید،آیه۱۳

۳۰-سوره نحل،آیه۳۲

۳۱-سوره مؤمنون،آیه۱۰۴

۳۲-سوره واقعه،آیه۴۳

۳۳-سوره انشقاق،آیه۱۰

۳۴ -سوره نبأ،آیه۴۰

۳۵-سوره مائده،آیه۳۶

۳۶-سوره مائده،آیه۳۶

۳۷-سوره فرقان،آیه۲۷

۳۸-سوره انشقاق،آیه۱۴

۳۹-سوره طارق،آیه۹

۴۰-سوره مؤمنون،آیه۱۱۲و۱۱۴

۴۱-سوره لقمان،آیه۱۶

۴۲-المیزان ج۷ص۱۰۶

۴۳-سوره نمل،آیه۱۸

۴۴-سوره نمل،آیه۲۳

۴۵-سوره تکویر،آیه۵

۴۶-سوره نجم،آیات۱۴و۱۵

۴۷-سوره تکاثر،آیات۵و۶

۴۸-سوره حدید،آیه۲۱

۴۹-سوره آل عمران،آیه۱۳۱

۵۰-سوره آل عمران،آیه۱۳۳

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...