مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس پنجاه و سوم

 

#1 الف:گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ عَزیزٌ علیه:

#2 ۲٫ عَنِتُم:

#3 ۳٫ خُلِفوا:

#4 ۴٫ اِطَماَنوّا:

#5 ۵٫ مَخمَصَه:

#6 ۶٫ ساحون:

#7 ۷٫ دَعویٰ:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱٫ عزیزٌ ـ یَقطَعون:

#9 ۲٫ نَفَرَ ـ کافَّه:

#10 ۳٫ ظَمَأ ـ نَصَب – مَخمَصَه:

#11 د: کدام گزینه معادل عبارات قرآنی زیر است؟ ۱٫ از خود دلتنگ شدند (جانشان به لب رسید):

#12 ۲٫ بازگشت همه شما به سوی او (اللّه) است:

#13 ۳٫ این سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...