مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

رنگ خدا

رنگ خدا

 

رنگ جلوه ای از نور،تلؤلؤ وجود، زینت بخش هرموجود، نوازشگرروح و فریادگرقدرت معبود در نگارگری بیکران هستی وطبیعت زیبای اوست.

آبی دریا،سبزی صحرا و رنگارنگی گلهاونقش آفرینی هاورنگ آمیزی های آن قادرمتعال،چشم انداز دل انگیزوزیباوتأثیرگذاری بی بدیل برفکرواندیشه واحساس انسان است.

مادرمحاصره کامل رنگهائی قرارگرفته ایم که بانمودی شگرف،هرکدام خودبرماحکایت ها،سخن ها و پیام ها دارند.

رنگ سفید، روشن ترین رنگ،مظهرپاکی ولطافت،جلوه ایمان وعمل درچهره مؤمنان۱ ،زیبائی روی حوریان۲، جلوه شرابهای ناب الهی۳ و سردی وسرمای برف زمستانی، نمادصلح،

صفاوتسلیم، رنگ سحرگاهان ورنگ بی رنگی وپاکی وبی آلایشی است. رنگ سبز، نشانه حیات، طراوت وزندگی وجاودانگی، نمایش لباسهای حریروپرنیان۴ و بالشهای زمردگونه

ساکنان بهشت الهی ۵، رنگ عبوروسلامت،آرام بخش، نشان مقاومت، صبروپایداری وگاه رمزسیادت وآقایی است.

رنگ زرد،درخشنده ترین رنگ،جلوه طلائی خورشید،رنگ شادی وامیدواری وآینده نگری ومظهر ثروت ودارائی، جلوه طلاوزروزیبائی، رنگ خلوص وپاکی ونمادی ازمعرفت ودانائی۶ وشادی

بخش نظاره کنندگان است.

۷ رنگ قرمز،تحرک وجنبش،هیجان وخون وگاه شهادت وایثار، هشداروخطرونمادآتش،خشم ویادآور جهنم وشیطان وگاه گناه وگناهکاررا برمی تابد.

رنگ آبی،رنگ آسمان ودریا،یادآور بی کران هستی،نشان تقدس ونیایش ودعا.نمادصلح وآشتی و صفا،آرام بخش ومقوی نور دیدگان۸،جلوه مساجد وگنبدهای میناورنگ فیروزه

یادآوردستهای روبه آسمان وبالاخره رنگ آبی خوش رنگ ترین رنگ هاست. رنگ سیاه،رمزسکوت وغیب،پوشاننده روز۹ یادآور ویژگی وتاریکی شب،گاه نمادحزن وافسردگی ویامرگ

وعزاداری وزمانی نمایانگراقتداروتوانائی،نشانه گناه دردل،جلوه تاریک،ظلم، فسق وفجوردر چهره ظالمان وستمگران۱۰ ،لباس دوزخیان۱۱ وبالاخره سیاه رنگی که همه رنگها را درخودنهفته

دارد اماهیچ یک را بازنمی تابد.

اما نمود رنگ درانسان حکایتهای دیگری است،هرکس بنابرسلیقه وخصوصیات روحی وفکری خود رنگی رامی پسندد.حالاتوبگو:چه رنگی رادوست داری؟تاروانشناسی رنگها بگویدچه

شخصیتی هستی؟علاوه براین، ارتباط ظریف دیگری نیز بین انسان و رنگ وجود دارد که می توان چنین بیان کرد:

«شخصیت تورنگ توست»

اکنون لحظه ای بیندیش…..توچه رنگی هستی؟ امابرای پاسخ،در رنگهای طبیعی جستجو نکن،بلکه به جلوه های رفتاری خودت نظرکن!….آیاواقعاً چه رنگی؟! ….بعضی رنگ را اعتقادات

وباورهای اومی دانند،چه ایمان نوری است دردل ومسلماًپرتوآن درچهره ورفتارجلوه گراست.

….وگروهی رنگ انسان رادرجه عشق ودوستی او می نامند،چه عشق ومحبت واقعی،انسان رابه رنگ وبوی محبوب درمی آورد.

….ویا رنگ انسان،اخلاق وتربیت وبرخورد اوست که نماد ونمودی ازطرزتفکرواندیشه اورابه نمایش می گذاردودر مجموع می توان گفت: ایمان وباور، عشق وعلاقه، اخلاق وتربیت،

افکارواندیشه ها را می سازندوسپس درزبان وکلام جریان می یابندوسرانجام به رفتاردرمی آیندوپس از سالهااین رفتارها به عادت وعادت ها، جلوه هائی شخصیت ورنگ انسان رابه

تصویر می کشند. پس «رنگ هرکس سرنوشت جاودانگی اوست».

اکنون که دانستیم که هرکس را رنگی است. آیادردریای بی کران رنگها و نقش های این جهان

پهناورنیکوترین رنگ برای کیست؟

نیکوترین رنگ برای وجود ذیجود،هستی بخشی است که ازهرآن چه به وصف درآیدبزرگتر و بالاتروبرتراست.

….رنگ خدا….وچه کسی در رنگ نیکوتراز اوست۱۲

رنگ خدا،رحمت بی منتهای اوست که به وسعت همه هستی است ۱۳وجلوه خاص نیز برنیکان دارد. رنگ خدا،علم بی پایان اوست که نافذ ترین دانش هاست.برپنهان سینه

ها۱۴آشکارهمه وبرهرذره وهر عمل،اگرچه به اندازه دانه خردل در دل سنگی ویادر آسمان هاوزمین باشد۱۵ اطلاع احاطه کامل دارد.

رنگ خداهمه اسمای نیکوی اوست،هرنامی جلوه و وصفی ازاوصاف پاک الهی ونشانی ازکمال ذات وقدرت وسرّی ازاسراروجود ورنگی ازرنگهای بی پایان اوست.

…..وتوای انسان-توکه خلیفه خدا برزمینی-ازرنگ او دروجودوفطرت پاک خود نشانه ها داری. شایدبا وسوسه های شیاطین انسی وجنی وخواسته های بی حدومرزنفس اماره،این جلوه

ورنگهارا پرده ای سیاه غفلت وگناه پوشانده وازیاد توبرده است.هرازگاه،به این صفات وجلوه هاویا نعمتهاو الطاف خالق خودتوجه کن،معبودیگانه توروشنی بخش جهان۱۶ویاداو،آرام بخش

دلهاست۱۷ اوملیک مقتدری توانا،ومهربانی حلیم،وبردباروعیب پوش بندگان است.ازجانب اوهمه درسلامت و ایمنی وامنیت اند.۱۸ رب جلیل تووجودی است که قلم وزبان عاجزودرمانده

ازتوصیف اوست. اماتوچطور؟ازرنگها وصفات پاک اوچه رنگی داری؟ یگانه معبودا توخود ما بندگان ضعیف را به درگاه باعظمتت فراخوانده ای۱۹، با توعهدی داریم، می خواهیم جام بلورین دل

از زشتی هاوناپاکی هادرچشمه زلال تو وانابه وبازگشت به سوی تو شستشودهیم تا با تابش نوربراین جام،رنگهای تودر وجود ما برتابدوجلوه گری کند،می خواهیم باقلبی سلیم به

بندگی وپرستش وعبادت توبنشینیم و با یاری تو والطاف خاص پیامبر و خاندان پاکش درمحضرقرآن توباشیم ازاین خرمن توشه ای برگیریم.

بار الها…بارحمت وکرامت خود،مهربانی وعطوفت.باحلم وبزرگواریت،شرح صدروصبرومقاومت و باولایت وسروری ات،یاری وشفاعت صالحان وپاکانت نصیب مابگردان تابا چشم دل،عظمت

وبزرگی و الطاف بی کران توحس کنیم و با اقتدا به صفات پاکت به رنگی از رنگهای تودرآئیم وبا آن رنگ اطمینان بخش،درقرب جوارتوجاودانگی یابیم.آمین یارب العالمین.

 

پی نوشتها:

۱-سوره آل عمران،آیات۱۰۶و۱۰۷ ۱۲-سوره بقره،آیه۱۳۸

۲-سوره صافات،آیه۴۹ ۱۳-سوره اعراف،آیه۱۵۶

۳-سوره صافات،آیه۴۶ ۱۴-سوره هود،آیه۵

۴-سوره کهف،آیه۳۱وسوره انسان،آیه۲۱ ۱۵-سوره لقمان،آیه۱۶

۵-سوره الرحمن،آیه ۷۶ ۱۶-سوره نور،آیه۳۵

۶-قاسمی،ریحانه،رنگ فرمانروای فرهنگ ص۳۴ ۱۷-سوره رعد،آیه۳۸

۷-سوره بقره،آیه ۶۹ ۱۸-سوره حشر،آیه۲۳

۸-توحیدمفضل مجلس سوم ۱۹-سوره غافر،آیه۶۰

۹-سوره زمر،آیه۵

۱۰-سوره زمر،آیه۱۰

۱۱-قاسمی،ریحانه رنگ فرمانروای فرهنگ ص۲۶۸

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...