مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

سلام در قرآن

سلام در قرآن

 

چکیده

«سلام»واژه زیباودلنشینی است که در لحظه های آغاز دیدار،همراه با شکفتن گلهای لبخند و عطردوستی ومحبت، کلید پیوند دیده و دلهاست. شادی می آفریندولحظات انس ودیدارجذابترمی نماید.درآیات الهی قرآن مجیداین واژه با لطافت ظاهر وژرفای باطن، نام مبارک الله، مرتبت و درجه ای والا بر پیامبران الهی، بالاترین درک لذت حضور و دریافت از ربّ رحیم برای مؤمنان و عطیه ای لذتبخش و شور آفرین از فرشتگان در دربهای ورودی بهشت برین است. بانگاهی گذرا به کاربرداین واژه در آیات و چند واژه همراه، دل به چشمه زلال وعطرآگین وحی می سپاریم تا شاید با جامی ازاین شراب ناب محمدی سیراب گردیم.

کلیدواژه ها: سلام، آیات الهی، سلامتی، صلوات، شادی

مقدمه

ساختار واژگان قرآنی وچینش حکیمانه آن از ظرائف ولطائفی بی پایان حکایت دارد واقیانوسی از درّ و گوهرهای گرانبها از حکمت ناب به جوینده خود اهدا می کند تا توفیقی نصیب گردد و دلی راه یابد.

آگاهی از این دانش بنام علوم الفاظ یا مفردات قرآن ابزاری نیرومند برای درک معانی و مفاهیم آیات الهی می باشد.این علم اززبان نزول موردنیازوتوجه وعنایت اکثر دانشمندانی است که دردریای علم وحکمت قرآن به غواصی پرداختند تا پرده از اسرار کلام حق برگیرند وحقایق آن آشکار سازند. در این سخن نگاهی کوتاه به واژه مبارک السلام وکاربردهای متفاوت آن داریم. امید که مورد عنایت قرار گیرد.

واژه شناسی

السِّلمُ وَ السَّلامَه التَغَّری مِنَ الافاتِ الظاهِرَهِ وَ الباطِنَه ۱

سلامت همانا کنار بودن از آفات ظاهری وباطنی می باشد.

السین واللام والمیم بابه من الصِحَه والعافیهَ فالسَّلامه أن یَسلِمَ الاِنسانُ مِنَ العاهِه والاَذی ۲

(س_ ل_ م) ریشه تک معنائی است که اکثر ابواب آن در(موضوع)سلامتی وتندرستی به کار رفته است؛پس سلامت یعنی انسان از آفت و رنجش وآزاردرامان باشد.

سلام درآیینه قرآن

«السلام»نام مبارک خداوند

رفیع ترین جایگاه«السلام»نام مبارک خداونداست که درفرازهای پایانی سوره مبارکه حشرهمراه باهفده نام.ازدیگراسماءحسنای الهی ذکرشده است،این نام های مبارک هرکدام جلوه ای ازاوصاف ذات پاک اقدس الهی و چراغی روشن فرا راه پویندگان راه اوست.چینش بسیار زیباودرخشش خاص این اسماءدراین سوره مبارکه آنهارا نزدیکترین کلام به اسم اعظم الهی نموده است. وتأکید بسیار در قرائت این آیات شده است.

نام مبارک«السلام»برای خداوندمبالغه درسلامتی است،زیرا همه چیز از جانب اوسلامت یافته است و هیچ ظلم وستمی به کسی روانمی دارد وذات پاک اوازهرعیب ونقص وزوال وانتقال به دورا ست.»۳تکرار باتوجه این نام راشفای هرعلت وبیماری وهم چنین مؤثردرایجادمحبت ودوستی دانسته اند.۴

سلام پیامبران

خداوند درقرآن مجید بر فرستادگان برگزیده خودگاهی به طور عمومی مانند «سلامٌ عَلیَ المُرسَلین» ۵ و گاه بانام ونشان اهداء سلام می کند.درسوره مبارکه صافات پس از ارائه گزارش مختصری از داستان زندگی چندپیامبربزرگ مانند: حضرت نوح،ابراهیم،موسی،هارون والیاس بر هر کدام جداگانه سلام کرده و بلافاصله می فرماید:«مانیکوکاران رااین چنین پاداش می دهیم»۶ آیا در سلام خداوندچه رمز و رازی نهفته است و یا دریافت کننده.این سلام درچه مقام وجایگاهی است که پاداش رنج طاقت فرسای پیامبرانی چنین بلند مرتبه و همه نیکوکاران به حساب آمده است؟

علاوه بر پیامبران فوق حضرت عیسی (ع)زمانی که درگهواره زبان به سخن می گشاید،می فرماید:«سلام برمن روزی که متولدشدم وروزی که ازدنیامی روم وروزی که برانگیخته می شوم.»۷

تولد، مرگ و قیامت سه مرحله انتقالی و سخت از زندگی انسان است وعبوربا سلامت از هر مرحله موفقیت بزرگ و فلاح و رستگاری است.

و به حضرت نوح، هنگام فرونشستن طوفان و خروج از کشتی می فرماید: «ای نوح باسلام و برکاتی از جانب ما فرود آی»۸اکنون که دشمنان لجوج سرسخت تو همگی نابود شدند تو با یارانت به سلامتی و با برکات الهی زندگی از نوآغاز کنید و به آبادانی زمین بپردازید.

و درحمایت ویاری حضرت ابراهیم و نجات پدرتوحید، از آتش بیداد نمرود، چنین فرمان می دهد: «ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش»۹در این فرمان الهی واژه «برداً» برای خنثی کردن سوزندگی آتش و «سلاماً» برطرف کردن رنج و ناراحتی از آن مرد پاکباخته وایجاد گلستانی زیبا وثمره این معجزه الهی،ایمان گروهی از مردم بابل بود.

اما ازآنجا که پیامبر اسلام از جایگاه و موقعیت ویژه ای در امر رسالت الهی برخوردار بوده- قول ثقیل- چکیده همه کتابهای آسمانی یک جا بر قلب نازنینش فرود آمده. نبوت با وجود مبارکش به اکمال واتمام رسیده است،بهمین دلیل سلام خداوند براو جلوه خاص دیگری دارد.

درسؤره مبارکه احزاب آیه۵۶ می فرماید: «خداوندو فرشتگان او پیوسته برپیامبردرود می فرستند،ای مؤمنان شما نیزبراو سلام گوییدوتسلیم فرمانش باشید»

واژه«سَلِّموا»این آیه به دومعنای تسلیم دربرابر فرمان پیامبر و یا سلام کردن به آن بزرگواراست که نمونه بارزآن، اولین سلام درتشهدنمازاست. هرمسلمان درهرشب وروزحداقل پنج مرتبه در نمازهای واجب خود بر پیامبرعظیم الشان سلام داردوازخداوندبرای آن،اُسوه حسنه رحمت وبرکت می خواهد از آن جاکه،درآیه فوق خداوندعلاوه برسلام امربه صلوات بر پیامبرنیزفرموده و صلوات و درود نوعی تحیت وسلام است در این جا اشاره ای به صلوات نیزداریم:

صلوات بر پیامبر

واژه صلوات جمع صلاه و از طرف خداوند فرستادن رحمت و ازجانب فرشتگان ومؤمنان طلب رحمت می باشد.۱۰در تفسیر آیه فوق و امر (صَلّوا ) ،بنابر نقل روایات متعدد، پیامبردر پاسخ سؤال مردم از صلوات فرمودند: بگوئید: اللّهم صَلِّّ علی مُحمد وآل مُحمدکما صَلَیّتَ عَلی' اِبراهیم اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ….

صلوات-«اللّهم صَلِّ علی' مُحمدوَآلِ مُحمد»-اگر چه یک ذکرساده هفت کلمه ای است، اما دعائی شده مستجاب است ودرروایات،آثاروبرکات عجیبی برآن نقل شده است،هنگامی که شمابرروح پاک پیامبراسلام وآل او درود می فرستید، علاوه براطاعت ازامر مستقیم خداوند(فرمان صَلّوا وسَلِّموادرآیه فوق) در یک پرواز بلنددرمدارهمراهی وهم نوایی بافرشتگان الهی،ازبارگاه آن ملیک مقتدر برای پیامبرعظیم الشان وخاندان مطّهر اوعلودرجه ورحمت درخواست می کنیدوازآنجا که این دعا، مقرون به اجابت است هرلحظه به مقام شامخ آن بزرگوار و قرب و عظمت و جلال او افزوده می شود. حال چگونه ممکن است آن وجود رحمه للعالمین۱۱ و صاحب خُلُق عظیم۱۲ که به دستور خداوندپیوسته پرو بال رحمت خود را به سر مؤمنان گشوده۱۳ ورنج و غم ایشان براودشوار است۱۴ این توجه وسلام وصلوات شمارابدون پاسخ گذارد؟!!

قابل ذکراست که کلمه«آل»ازگستردگی خاصی برخورداراست وعلاوه برخانواده ونزدیکان،گاه پیروان و همکیشان رانیزدربرمی گیرد.درروایتی ازامام صادق(ع) نقل شده است که شخصی از آن حضرت سؤال کرد: مردم می گویند:مسلمانان همه آل پیامبرهستند. حضرت فرمودند:راست گفتند ودروغ گفتند.سؤال شدمعنای سخن شما چیست؟فرمودند:به یک معنادروغ گفتندکه همه مسلمانان آل پیامبرهستند درحالی که زیاده روی ونقص دردین آنهاست،راست گفتندهنگامی که به شرایط قرآن قیام کنند و تبعیت از خاندان وی کنند.۱۵همه نمازگزاران حداقل در تشهد نمازهای روزانه خود هرروز۹ مرتبه برپیامبر(ص) صلوات می فرستند و هنگام خروج از نماز۵ مرتبه برایشان سلام دارند. اهداء درودورحمت بر«آل محمد» نیزخودتوجه وارتباط خاص به خاندان پاک اوست، با ذکر صلوات شما، نور و رحمت خداوند را برای نور چشم پیامبر و عصاره هستی -حضرت زهرا(س)-، همسر گرانقدرو اعلی' مرتبه او و فرزندان پاک ومعصومش تاحضرت بقیه اللّه الاعظم امام زمان خود طلب می کنید و باز چگونه ممکن است این خاندان کریم و بزرگوار سلام شمارابدون پاسخ گذارند. براساس متن روایت هرمسلمانی امکان رسیدن به مقام والای آل پیامبررادارددرصورت احرازچنین رتبه ای،شامل درودورحمت دائمی خداوندوفرشتگان ومؤمنین قرارخواهد گرفت.(زهی سعادت)

سلام بر مؤمنان

آنان که دل به معبودسپردندودلهای پاکشان حرم الهی شد.عشق دیگری جزعشق او، در دل پروراندندو سودائی جزخیال اودرسرنداشتند،درزندگی جزرضای اونجستندودریک کلام هدایت او راپذیرفتند خداوندبه آنان چنین سلام می کند«برآن کسی که ازهدایت پیروی کردسلام باد».۱۶ومهمترآن که،ولایت و سرپرستی این مؤمنان را آن معبودیگانه خودبرعهده دارد ودرسایه این لطف وعنایت خاص آنان راازظلمتها خارج وبه سوی نور و سعادت ابدی هدایت می کند.۱۷همچنین درآغاز سؤره مؤمنون به خصوصیات آنان پرداخته ودر آغازکلام وعده قطعی فلاح ورستگاری افرادباایمان،چون تابلوئی زرین برتارک این سؤره مبارکه می درخشد

ودربهشت برین هنگامی که درکنار همسران خودبه تختها تکیه زده اند،برای آنهاانواع میوه ها وهرآن چه بخواهند مهیاشده و ضیافتی بزرگ برای آنان برپاست، وجود پاکشان روح وریحانی است که صفابخش آن جنت نعیم است ۱۸ و آنها در جوار قرب پروردگارشان شادند عظیم ترین و شیرین ترین هدیه الهی در این ضیافت الهی دریافت«سلامٌ قولاً مِن رَبِّ رَحیم »است. ۱۹

سلام فرشتگان

درشب مبارک قدر،شب نزول قرآن که از هزارماه (حدود ۸۳ سال-عمرمتوسط انسان)برتراست، فرشتگان به اذن پروردگارشان به زمین فرود آمده و پیام آورسلام وسلامتی برمؤمنان و شب زنده داران درگاه الهی و تعیین سرنوشت مردم هستند۲۰در لحظات سخت و جانفرسای سکرات مرگ، فرشتگان قبض روح بر بالین مؤمنان حاضرشده بر آنان سلام کرده وبشارت و شادی را به خاطر اعمال صالح به آنها هدیه می کنند ۲۱ و علاوه بر این فرشتگان-اصحاب یمین-آن مقربانی که مؤمنان پیوسته از دور و نزدیک با عشق و شور، به زیارت آنان شتافته و ازدرگاه الهی شفاعتشان را طلب نموده اند.درآن شرایط هولناک به بازدیدشان آمده و باسلام۲۲وحضورخودو رنج سفر آخرت و انتقال از این سرای فانی را از آنان دور نموده وروح پاک مؤمنان نشاط وشادی به بارگاه ایزدمنان پرواز۲۳ ودررضوان الهی تحیت ودرودآنان سلام،سلامتی وشادی است.

مورد دیگرسلام فرشتگان به حضرت ابراهیم است. زمانی که دو فرشته مقرب الهی حامل بشارت اعطای حضرت اسحاق درکهنسالی به حضورش آمدند. این میهمانی و پذیرایی بنام میهمانی بُشری' معروف است که درسه مورد ۲۴درقرآن مجید نقل شده است واگرچه روش کلام خداوندبیان خلاصه وموجز است. اما در همه این مواردلفظ سلام اززبان فرشتگان وپاسخ حضرت ابراهیم ذکرشده است.و درروایتی ازحضرت ابراهیم نقل شده است که:«لذتی که من از سلام این فرشتگان بردم برهمه لذات دنیا برتری داشت»۲۵

سلام به معنای وداع

درآیات کریمه الهی، گاهی لفظ «سلام» برای جدایی و وداع به کاررفته و بیشتر نشانه بی اعتنائی و روی گردانی، توأم بابزرگوای ومتانت است.هنگامی که حضرت ابراهیم،باعموی بت پرست خودگفتگوکرده واورا به پرستش خدای یگانه فرامی خواند. آزر در جواب می گوید: «آیاتوازخدایان ماروی گردانیده ای؟ اگرکوتاه نیایی(دست برنداری) البته توراسنگسارخواهیم نمود.»۲۶

و حضرت ابراهیم در پاسخ می فرماید: « سلام علیک به زودی برای تو از خدای مهربانم طلب آمرزش خواهم نمود»۲۷ وبعد از این سلام از آن دیارهجرت می نماید.درموردپیامبراسلام نیز زمانی که به خداوند از لجاجت قوم خود درعدم پذیرش اسلام، شکایت دارد، خداوند با تهدید جدی اما بزرگوارانه می فرماید: از آنها روی بگردان وبگو:سلام برشما بزودی خواهند دانست» ۲۸

سلام تحیت بزرگ اسلامی

خداوند در سوره مبارکه نساءآیه۸۶می فرماید:«هنگامی که کسی شما را تحیت گوید، آن را به طرز بهتریا مساوی پاسخ گویید»

تحیت از ماده حیات و به معنای دعا برای حیات دیگری کردن است. سلام از مصادیق بارز تحیت است وعلاوه برآن هرنوع احترام ویااحسان لفظی یاعملی چون احترام کردن، هدیه دادن و….را شامل می شود.در فرهنگ قرآن به مادستور داده شده که زمانی: کسی به هر شکل به مانیکی،محبت ویااحسانی کرد، در پاسخ بیشتر از آن را برای انجام دهیم تا نوعی تشویق،دلگرمی و محبت در فضای جامعه حکمفرما گردد. و یا اگر امکان بیشترنداریم، کم نگذاریم و مساوی و متقابل عمل کنیم. و هرگزخیر و محبت دیگران را بدون جواب نگذاریم.

سلام برخود

درسؤره مبارکه نور آیه۶۱ دستورجالب وجامعی آمده است که علم روان شناسی،درتحکیم روابط افراد خانواده رابه اوج خودرسانده ومی فرماید:« پس زمانی که درخانه ای واردشدید برخودتان سلام کنید،این تحیتی مبارک ازجانب خداوند است.»کاربردواژه ها در این آیه از ظرافت خاصی برخورداراست شایدبتوان باترجمه لفظ(انفسکم)به معنای (خودتان)و سلام یعنی دورکردن هر رنج و آفت ظاهری و باطنی،بتوان ازاین آیه چنین برداشت کرد. شما پدر، مادر، خواهر، برادر ویاهمسر،مدتی ازخانه دوربوده اید واکنون با خستگی وافسردگی ناشی ازکارویامشکلات دیگرواردخانه می شوید.پس برخودسلام کرده یعنی این رنج و افسردگی ناشی از کار و یا مشکلات دیگررا ازخود دوری از ودرپشت درخانه بگذارید وبااعصابی آرام،چهره ای بازو خندان واردخانه شوید.واگر«انفسکم» به معنای اعضای خانواده،دوستان و …. باشد،آنهانیزمدتی دوری شما را تحمل کرده و علاوه بر خستگی کار روزانه،عدم حضورشما،خلاء عاطفی وکمبود محبت برای آنها بوجود آورده است. پس شما با سلام کردن و دورکردن این ناراحتی ها،باورود خود،شادی وعشق و محبت به خانه وجمع ببریدوبه عزیزانتان نثار کنید.ازآنجا که واژه «بیوتاً» در این آیه به صورت نکره آمده است و هرخانه، مکان و جمعی را شامل می شود، اصولاًشما خواهرو برادر مسلمان قبل ازورودبه هرمحل یاجمعی ابتدابرای خود و سپس به همه شادی وسلامتی ونورهدیه کنیدوصدالبته رعایت چنین دستوری تحیت خاصی ازطرف خداوندبرشما،خانواده وجمع شما است.

سلام برجاهلان

خداونددرسؤره مبارکه فرقان آیه ۶۳ تصویری از« عباد الرحمن»ارائه نموده و می فرماید:

«بندگان خاص خداوندکسانی هستندکه درزمین به آرامی راه می روندوزمانی که جاهلان باآنها برخورد کنند،درجواب به آنهاسلام می دهند.»

کاربرد لفظ«جاهل»در این آیه شاید اشاره به این باشد که در بسیاری از موارد برخوردهای نامتناسب و اختلاف بین افراد،نتیجه عدم اطلاع صحیح یا سوءتفاهم و برداشت نادرست از واقعیت،سرچشمه می گیرد. و سلام کردن بر جاهل با حالت متانت و آرامی، آگاهی دادن و برطرف کردن ناراحتی و مشکلات ناشی از این ناآگاهی ودررفع اختلافات وایجاد آرامش وصفاست.

مادرزندگی پیامبران و امامان معصوم و بزرگان خود نمونه های بسیاری از چنین عکس العملها در برابر دشمنان ویادوستان ناآگاه داریم.

روایت زیر،داستان جالبی ازرفتار کریمانه امام حسن (ع)اسوه صبرومقاومت است: مردی شامی که سالها تحت تأثیرتبلیغات معاویه قرارگرفته بود،هنگام ورودبه مدینه ودیدار باامام حسن(ع)سخنانی رکیک و زشت به زبان آورد امام(ع) درجواب با لبخند فرمود:سلام برتو ای پیرمردگمان می کنم در این شهرغریب باشی.یا شایداشتباه گرفته ای،آیاامشب منزلی داری که درآن بمانی؟سپس آن مردرابه خانه خودبرده وبامهمان نوازی خاص خودازاوپذیرائی به عمل آورد.بعدازچندروز این مرد هنگام خروج از مدینه خطاب به امام می گوید: وقتی به مدینه وارد شدم تو و پدرت ابغض ترین مردم نزد من بودید و اکنون که از مدینه خارج می شوم محبوب ترین فردنزدمن حسن بن علی است.۲۹ این نمونه عملی سلام عبادالرحمن برجاهلان است.

این بودنگاهی به لفظ مبارک سلام وبررسی کاربردهای متفاوت آن در آیات الهی،ازترکیبات سلام به دو لفظ«دارالسلام»و «سبل السلام» نیز اشاره مختصری داریم.

دارالسلام

دارالسلام به معنای خانه امن وآرام است خداونددرآیه ۲۵ سؤره مبارکه یونس می فرماید: خداوندشمارا به ضیافت در دارالسلام دعوت نموده است از آنجا که «السلام» نام مبارک خداوند است به جهت تعظیم به دار اضافه شده است واکثرمفسرین دارالسلام را به بهشت موعود الهی تفسیر کرده اند شاید دلیل انتخاب نام سلام بربهشت موعود، آن است که در آن مقام، گفتاری جز سلام و تحیت فرشتگان بر مؤمنان و یا تحیت و سلام اهل بهشت بریکدیگرویاسلام پروردگار برآنهاشنیده نمی شودواصولاًسخن وکلام دربهشت همه بر اساس سلام وسلامت و امنیت است و در آن جایگاه پاک ومقدس در مقام رضوان و قرب الهی چیزی جز سلام نباشد.۳۰

سبل السلام

درسوره مبارکه مائده آیه در۱۶موردسبل السلام می فرماید:

«خداوندبه(برکت قرآن)کسانی راکه ازخشنودی ورضایت اوپیروی می کنندبه راه های سلامت می کشاند وازتاریکیها،به فرمان خودبه سوی نوروراه مستقیم هدایت می کند.»« بنابرآیه فوق،خداوند به کسانی که درراه رضای او گام برمی دارندسه نوید می دهد و ایشان در پرتو قرآن سه نعمت بزرگ، نخست هدایت به جاده های سلامت شامل: سلامت اجتماع، سلامت روح و جان، سلامت اخلاق (جنبه عملی) و دوم خارج ساختن از ظلمت های کفروبی دینی بسوی نورایمان (جنبه اعتقادی) و نتیجه تمام این مؤفقیت، هدایت بسوی راه مستقیم است اماشرط اول رسیدن به چنین نعمتی کسب رضای اوو اراده حتمی خداوند (باذنه) می باشد.»۳۱سخن خود را باروایتی پرباردر مورد سلام به پایان می بریم:

سلام نامی از نامهای خدایتعالی است که درمیان خلق خودبه ودیعت نهاده تادردادوستد،نگاهداری امانات وروابط باهم وصدق همنشینی وصحت آمیزش ومعاشرتشان بکار برند واگرخواهی سلام را درجای خود نهی ومعنایش اداکنی باید از خدا پروا نمایی ودین وعقل تو از تودرسلامت باشدوآنها را به تیرگی گناهان نیالائی و باید فرشتگان نگاهبانت رادر امان بداری و آنها را نیازاری و ملولشان نسازی و بارفتارناشایست ایشان را از خود دور نسازی،سپس دوستت،آن گاه دشمنت باید از جانب تو در امان باشند که هر که نزدیکانش از او در امان نباشد به یقین بیگانه ازاودرامان نخواهد بودوکسی رادر این جایگاه نهد(اورا)نه سلام است ونه تسلیم واودرسلام خوددوغگوست هرچنددرمیان مردم به آن تظاهر کند. ۳۲

 

پی نوشتها

۱-مفردات راغب، ماده«سلم»

۲-معجم مقاییس اللغه،ماده«سلم»

۳-بانو امین،سیروسلوک،ص۳۰۴

۴-ر.ک.همان.ص۳۴۷

۵-سوره صافات،آیات ۱۸۱

۶-سوره صافات،آیات۷۵-۱۳۱

۷-سوره مریم،آیه۳۳

۸-سوره هود،آیه۴۸

۹-سوره انبیاء،آیه۶۹

۱۰-جمعی از نویسندگان،تفسیر نمونه ج ۱۷ص۴۱۷

۱۱-سوره انبیاء،آیه۱۰۷

۱۲ -سوره قلم،آیه۴

۱۳-سوره حجر،آیه۸۸

۱۴-سوره توبه،آیه۱۲۸

۱۵-دعائم السلام ج۱ص۲۹

۱۶-سوره طه،آیه۴۷

۱۷-سوره بقره،آیه۲۵۵

۱۸-سوره واقعه،آیه۸۹

۱۹-سوره یس،آیه۵۸

۲۰-سوره قدر،آیه۴

۲۱-سوره نحل،آیه۳۲

۲۲-سوره واقعه،آیه۹۱

۲۳-سوره نازعات،آیه۲

۲۴-سوره هود،آیه۶۹ وسوره ذاریات،آیه۲۵ وسوره فجر،آیه۵۲

۲۵-جمعی از نویسندگان،تفسیرنمونه ج۲۷ ص

۲۶-سوره مریم،آیه۴۶

۲۷-سوره مریم،آیه۴۶

۲۸-سوره زخرف،آیه۸۹

۲۹-مجلسی،علامه محمد تقی،بحارالانوارج۴۳ص۳۴۴

۳۰-سوره واقعه،آیه۲۶

۳۱-جمعی از نویسندگان، تفسیرنمونه ج۴ص۳۲۲

۳۲-مصباح الشریعه،باب هشتم(السلام)

نتیجه گیری

واژه شناسی آیات الهی نشانی است مبارک که درسایه سیاق وچینش کلمات مواعظ وحقایقی از کلام حق برما می نماید و راهی به درون مفاهیم بلند آن هموار می گرداند این علم به همراه نگاه موضوعی یا واژه ای با دسته بندی آیات وسیردراین دریای بی کران علم وحکمت دریچه های نووجدیدی بر پویندگان می گشاید. کلام خداوندتنها برای قرائت وتجویدیاترجمه و تفسیرنیست بلکه همه فنون فوق به قصد بهره وری و دریافت اطلاعات کاربردی در زندگی روزمره است.

با بررسی واژه سلام اکنون با آگاهی وشوقی فراتراز گذشته درهر نماز بر«اَیهّا النَبّی» سلام تقدیم می داریم و پیوسته همراه خداوند و فرشتگان درود و رحمت خود نثار او و خاندان پاکش می نماییم. با توجه به معانی واژه (سلام) آن را عملاً در برخورد ها و ارتباطات خانوادگی و اجتماعی بکار می گیریم و امید آن داریم که خداوند افکار واندیشه های ما را با نور قرآن روشن وتابناک سازد و امید وعشق الهی و انس با کلام دوست وتوفیق عمل به آن نصیب ما بفرمایید.

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...