مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

شکوفه های زندگی

شکوفه های زندگی

 

نعمت های خدا هزار و یک رنگ است.حیات و زندگی،رزق و روزی،خلاقیت و توانائی،قدرت و سلامتی، اندیشه و تفکر،علم و ایمان و توفیق و…

همه نعمتهای الهی و الطاف ربّ جلیل بر انسانهاست که هرکس را به اندازه ظرفیت وجودی اش عطا نموده، با حکمت و علم خود می بخشد این نعمتها هر کدام به رنگی نمودارند و چون شکوفه های زیبائی هستند که بر شاخسارهای درخت وجود و زندگی انسان جلوه گری می کنند.از دور و نزدیک چشم ها و دلها به خود جلب کرده گاه چشم می نوازند و زمانی دل می برند.

اما یک سؤال:

آیا زمانی که تو با نعمت و موفقیت کسی رو به رو می شوی چه احساسی داری؟

حالت اول:بی تفاوتی،موضوع چندان اهمیتی برای توندارد.به سادگی عبورمی کنی وازیادمی بری.

حالت دوم:شایدنتوانی تحمل کنی،ناراحت می شوی وبلافاصله به مقایسه می پردازی ومی گوئی:«چرامن نه؟»وگاه این ناراحتی واقعاًتوراتامدتهاآزارمی دهد،آرامش تو را می گیرد و انفجار این خشم تو را به مقابله می کشاند، می خواهی این برتری رابه هرشکل ازبین ببری تاتفاوتی بین توواونباشد.

ما اگردرست بیندیشیم وباتوجه به اطراف خودبنگریم به حقیقتی انکارناپذیرکه درزندگی همه ماتعیین کننده بوده ونقش اساسی داردمی رسیم.

این که من درکدام خانه وخانواده؟باکدام پدرومادر؟با چه شکل و قیافه ظاهری؟ با کدام ژن و خصوصیت باطنی؟ کی؟ وکجا؟ و در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی متولد شده زندگی آغاز کنم واقعیتهای غیرقابل تغییری است که من هیچ گونه نقشی درآن نداشته ونخواهم داشت. واساساًتفاوتهای انسانهاازاین نقطه آغاز می شود.تو باید این واقعیتها را دربست بپذیری تفاوت ها را قبول کنی، مقایسه در این موارد تلاش بیهوده ای است که راه به جائی نمی برد.نعمت وثروت و شوکت دیگران برصاحبش ارزانی دار و برجمال دیگران آئینه مباش بلکه نگاه وتوجه ازبیرون رابه درون متمرکز نما.قلم وکاغذی بردارونوشتن آغازکن آیامی توانی نعمتهائی که خداوند به توارزانی داشته رابنویسی وبه شماره درآوری؟هرگز!!هرچه می توانی بنویس و بگو۱ درک ودیدن نعمتها وشکرگزاری خداوند در برابرآنهاشادی و نشاط درتو بوجودمی آورد، براعتمادبه نفس تو می افزایدودریک کلام وجودتوراگسترش می دهد.۲

تو در درون گنجهاداری،استعدادها و نیروهای بالقوه ای که باشناسائی آنهامی توانی زندگی وآینده خودرا بسازی،آیاازکدام کار،هنر،مطالعه و…زیادلذت می بری؟ودرزمان انجام آن گذشت زمان رااحساس نمی کنی؟ توانمندیهای خود را خوب بشناسی و باتوجه به شرایط زندگی کمرهمت ببندی،موفقیت توحتمی است اما بدانکه بدون رنج هرگز گنجی میسر نیست.و کسی درخواب قدیس نخواهدشد.

حالت سوم:وشایدازشادی وموفقیت دیگران شادمی شوی،باچهره ای بازولبی خندان به تحسین وتقدیر می پردازی،وخداراسپاس وشکرمی گوئی،وتوخودیاری رسان خلق خدائی_زهی سعادت_برتوتبریک و صدتبریک که انسانی واقع بین ووارسته وخودساخته ای.

پی نوشتها

۱-سوره ضحی،آیه۱۱

۲-سوره ابراهیم،آیه۷

۳-برداشت کلی ازآیه ۱۳۱سوره طه

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...