مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

صراط مستقیم

صراط مستقیم

 

کاروان بشریت ازدیربازحرکت خود را به سوی ابدیت آغازکرده است.گویادراین سفر همه مخلوقات وعموم موجودات بااوهمراهندوبه سوی خالق ومعبودخودره می سپارند و به دیدارا و می شتابندتادرسایه ملکوتیش آرامش ابدی یابند.۱

چه هدف والایی!! چه جلال وعظمت وکبریایی!!وقتی مقصدومقصودچنین عظیم ورفیع است،آیااین سیروحرکت،چگونه وازچه راهی است؟!برای نیل به هدف ونقطه ای معین کوتاه ترین ونزدیک ترین راه باکمترین اتلاف انرژی که رهرو را به مقصدبرساند «راه مستقیم»است.آیا برای دست یابی به آن هدف متعالی برای یافتن«صراط مستقیم»بایدیک جاده شوسه یایک مسیردریائی بیابیم؟وروی نقشه جغرافیای این کره خاکی آن راپیداکنیم؟واقعاًاین راه کجاوسیردرآن چگونه است؟

«صراطمستقیم»شاهراهی درمسیرکمال انسانیت وسیردرآن حرکتی صعودی است که بارفعت مقام و درجه ومکانت ومنزلت همراه است نه جایجائی مکانی.

….وتوزمانی که سبک باشی ودلبستگی و وابستگی هایت تنهاپول وثروت یاقدرت وشهرت ویا شادیهاوجذابیتهاولذتهای آنی وزودگذرنباشدوقفس آهنین«من»و«خود»شکسته باشی،توان پرواز و اوج بیشتری داری وتا زمانی که به بالا نظرداری وبه رضای دوست می اندیشی،هر روز با ایمانی پرفروغتر،عبادتی خالصانه تر، وسعت روح وسینه ای گشاده تر، دستی بخشنده تر وقلبی رئوف ترو سرانجام گامی بلندترورتبه ای بالاتردراین راه گام برمی داری وچون ازبالابه دنیابنگری،دنیا و هرآنچه دراوست درچشم توکوچکترو خوارترمی نماید.واین صراط مستقیم وراه معبودتوست۲ که باپرستش عاشقانه وعبادت خالصانه وهدایت اومی توانی درآن گام برداری.راهی که رهروان آن ازنعمات الهی بهره مندندوغضب الهی برآنهااحاطه نداردوراه گم نکرده اند.۳پیوسته به عدل وعدالت فرمان می دهند۴و شکرگزار نعمتهای معبودخویش اند۵ تبعیت ازآئین ابراهیم حنیف۶واطاعت وپیروی از پیامبراسلام را پذیرفته اندودریک کلام باروشنائی نورقرآن ۷والگوپذیری عملی ازسیره اهل بیت وطهارت ازظلمات وتاریکی هانجات وراه مستقیم به سوی معبود یافته اند.

حرکت درصراط مستقیم رامی توان به صعودکوهنوردانی که برای فتح قله ای عظیم وسترگ عزم جزم نموده وقدم درراه نهاده اند،تشبیه نمود.دردامنه کوه راه بازتروحرکت آسان تراست اماهرچه بالاتر روی حرکت کندترومشکل ترمی شود و رنج و استقامت بیشتری می طلبد وبه موانع و سنگلاخ های بیشتری برخوردمی کنی.هوای نفس وخودخواهی ها،گاه شک وتردیدها،زمانی راحت طلبی هاپیوسته وسوسه های دائمی شیاطین جن وانس وگاه طوفانهای سرد و سخت بلاها وآزمون های الهی،تو را به محاصره درآوردند. وچه بسالغزشهای پیاپی وزمین خوردنهاکمرشکن ونفس گیراست بحدی که راه بسته می بینی وگامی به جلونمی توان برداشت.

معبودا ! الها!

نکندکه ره گم کنم وسرگردان وحیران بمانم؟نکندسالهاباچشمان بسته غفلت وبی خبری به گردخود بچرخم،قادرا!توهدایتگروراهنمایی!ره بنماکه درمانده ووامانده ام.

….وندایی ازدرون باتوچنین نجوا می کند:که ای بنده من،من نزدیکم،ندای تومی شنوم.ودعای تو می پذیرم۸٫ من چشم دل می گشایم. سیری درآفاق، درتاریخ گذشتگانی از تبار صالحان و پاکان، برگزیدگانی که رهروان این صراط مستقیم بوده اند.۹راه گشای من است.

تو بایدپویندگان این راه رابشناسی،نشانه هابیابی،ولایتشان بپذیری وبه آنان اقتداکنی وبامعیت و همراهی آنان که غرق درنعمت های الهی اندازپیامبران،صدیقین وشهداوصالحین ره بپیمایی وچه خوب همراهان ورفیقانی۱۰ که اصولاًاینجاجای حرکت انفرادی نیست.

مگرندیده ای که گروه رهبری همان تیمهای کوهنوردی طناب های محکمی ازقله به طرف پائین رهامی کنندتا کوهنوردان باگرفتن آن طنابهاوحرکت ازروی نشانه ها وگام نهادن درنقاط معین به صعود ادامه دهندوالبته دررهاکردن طناب سقوط وبی دقتی درگام نهادن،لغزش حتمی است.

خدای مهربان تونیزطناب محکمی بنام حبل اللّه ازآسمان برای توبه زمین فرستاده وچنین فرمان داده: «همگی به ریسمان الهی چنگ زنیدومتفرق نشوید»۱۱

ریسمان خدا، کلام او،قرآن است که یک سردرقلب مؤمن ویک سردرملکوت اعلی داردو هر آیه وکلامش چراغی فروزان است که حق وباطل می شناساند،همه نورمبین وهدایت وحکمت وبرهان است واعتصام به این حبل الهی فرورفتن دردریای فضل ورحمت پروردگاروهدایت به راه مستقیم است۱۲

مباداکه خواب غفلت تورابربایدوفرصت هاازکف برود.سبقت گیرندگان ازتوسبقت گیرند. تو باید با حرکت صعودی دراین راه پرنشیب وفراز رو به سوی پروردگارت حرکت کنی و هر گام به معبود خود نزدیکترشوی،الگوهای رفتاری درزندگی روزمره تو،سیره وآئین زندگی پیامبران وامامان معصومی است که قبل ازتواین راه پیموده اندوعشق ومحبت واقعی آنان ودقت وتأمل درصبرومقاومت وپایداری این اُسوه های الهی اشتیاق ونیروئی فزاینده ای درتومی آفریندکه بالطف الهی وشفاعت این صالحان ونیکان، درراه مستقیم گام برمی داری که این است معنای واقعی«ولایت»یعنی راه کمال انسان.ودراین راه نورانی، جهل وشرک وظلم وظلمت راجایی نیست.

اهمیت موضوع به حدی است که من وتوهمراه همه مسلمانان،درهررتبه وجایگاه درهرشب و روز درنمازهای واجب حداقل ده مرتبه دعایمان چنین است:خدایا،مارابه راه راست هدایت فرما۱۳

دراین دعاخداوندخودچنین به بنده اش می آموزدکه:پروردگارا،من امیدوارم که باهررکعت از نمازم یک گام به تونزدیک ترشوم.توخودمرابه این عبادت و نزدیکی فراخوانده ای،پس دست مرا

بگیرودراین راه سخت مراازلغزش هانگه داروبه راه راست هدایت فرماان شاءاللّه.

 

پی نوشتها:

۱-سوره تغابن،آیه ۴

۲-سوره یس،آیه۶۲

۳-سوره حمد،آیه۵

۴-سوره نمل،آیه۷۶

۵-سوره نمل،آیه۱۲۱

۶-سوره انعام،آیه ۱۶۱

۷-سوره ابراهیم،آیه۱

۸-سوره بقره،آیه ۱۸۶

۹-سوره انعام،آیات ۸۳-۸۷

۱۰-سوره نساء،آیه۶۹

۱۱-سوره آل عمران،آیه۱۰۳

۱۲-سوره نساء،آیه ۱۷۵

۱۳-سوره حمد،آیه۶

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...