مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

صراط مستقیم

 

کاروان بشریت ازدیربازحرکت خودرابه سوی ابدیت آغازکرده است.گویادراین سفرهمه مخلوقات وعموم موجودات بااوهمراهندوبه سوی خالق و معبودخود ره می سپارندوبه دیدار او می شتابند تا درسایه ملکوتیش آرامش ابدی یابند.۱   

چه هدف والایی!! چه جلال و عظمت وکبریایی!!وقتی مقصدومقصودچنین عظیم ورفیع است،آیااین سیر وحرکت،چگونه وازچه راهی است؟! برای نیل به هدف ونقطه ای معین کوتاه ترین ونزدیک ترین راه با کمترین تلاف انرژی که رهرو را به مقصد برساند «راه مستقیم»است.آیا برای دست یابی به آن هدف متعالی برای یافتن«صراط مستقیم»بایدیک جاده شوسه یایک مسیردریائی بیابیم؟وروی نقشه جغرافیای این کره خاکی آن راپیداکنیم؟واقعاًاین راه کجاوسیردرآن چگونه است؟

«صراط مستقیم» شاه راهی درمسیرکمال انسانیت وسیردرآن حرکتی صعودی است که بارفعت مقام و درجه ومکانت ومنزلت همراه است، نه جابجائی مکانی.

….و تو زمانی که سبک باشی ودلبستگی و وابستگی هایت تنهاپول وثروت یاقدرت وشهرت ویا شادیها وجذابیتها و لذتهای آنی وزودگذرنباشد وقفس آهنین«من»و«خود»شکسته باشی،توان پروازواوج بیشتری داری وتا زمانی که به بالا نظرداری وبه رضای دوست می اندیشی، هر روز با ایمانی پرفروغتر،عبادتی خالصانه تر، وسعت روح وسینه ای گشاده تر، دستی بخشنده تر وقلبی رئوف ترو سرانجام گامی بلندتر و رتبه ای بالاتردراین راه گام حرکت می کنی وچون ازبالابه دنیابنگری،دنیاوهرآنچه دراوست درچشم تو کوچکتر و خوارترمی نماید واین صراط مستقیم وراه معبودتوست۲ که باپرستش عاشقانه وعبادت خالصانه وهدایت او می توان درآن گام برداشت.راهی که رهروان آن ازنعمات الهی بهره مندندوغضب الهی برآنهااحاطه ندارد و راه گم نکرده اند.۳پیوسته به عدل وعدالت فرمان می دهند۴و شکرگزار نعمتهای معبودخویش اند۵ تبعیت از آئین ابراهیم حنیف۶و اطاعت و پیروی از پیامبراسلام را پذیرفته اند ودریک کلام باروشنائی نورقرآن ۷و الگوپذیری عملی ازسیره اهل بیت وطهارت از ظلمات وتاریکی ها نجات وراه مستقیم به سوی معبود یافته اند. حرکت درصراط مستقیم رامی توان به صعودکوهنوردانی که برای فتح قله ای عظیم وسترگ عزم جزم نموده وقدم درراه نهاده اند،تشبیه نمود. دردامنه کوه راه بازتروحرکت آسان تراست اما هرچه بالاتر روی حرکت کندتر و                 مشکل ترمی شود و رنج و استقامت بیشتری می طلبد و موانع و سنگلاخ های بیشتری برخوردمی کند. هوای نفس وخودخواهی ها،گاه شک وتردیدها،زمانی راحت طلبی ها، وسوسه های دائمی شیاطین جن وانس وگاه طوفانهای سرد و سخت بلاها وآزمون های الهی،رهرو راه حق را به محاصره درآورده اند. وچه بسالغزشهای پیاپی وزمین خوردنهاکمرشکن ونفس گیراست بحدی که راه بسته  به نظر می رسد وگامی به جلونمی توان برداشت.

معبودا! الها!

نکند که ره گم کنم وسرگردان وحیران بمانم؟نکند سالها باچشمان بسته غفلت وبی خبری به گردخود بچرخم،قادرا! توهدایتگروراهنمایی! ره بنماکه درمانده و وامانده ام.

….وندایی ازدرون با توچنین نجوا می کند: که ای بنده من،من نزدیکم، ندای تومی شنوم. و دعای تو                   می پذیرم۸ .لحظه های شیرینی است نوری در دل احساس می شود. سیری درآفاق، درتاریخ گذشتگانی از تبار صالحان وپاکان، برگزیدگانی که رهروان این صراط مستقیم بوده اند.۹راه گشای هر رهرو است.

تو باید پویندگان این راه رابشناسی،نشانه ها بیابی، ولایتشان بپذیری و به آنان اقتداکنی وبامعیت و همراهی آنان که غرق در نعمت های الهی انداز پیامبران،صدیقین وشهداوصالحین ره بپیمایی وچه خوب همراهان ورفیقانی۱۰ که اصولاً اینجا جای حرکت انفرادی نیست.

مگرندیده ای که رهبری همان تیمهای کوهنوردی طناب های محکمی ازقله به طرف پائین رها  می کند تا کوهنوردان باگرفتن آن طنابها وحرکت ازروی نشانه ها وگام نهادن درنقاط معین به صعود ادامه دهندوالبته دررهاکردن طناب، وبی دقتی درگام نهادن، لغزش و سقوط حتمی است.

خدای مهربان نیز طناب محکمی بنام « حبل اللّه » ازآسمان به زمین فرستاده وچنین فرمان داده: «همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید»11

ریسمان خدا، کلام او،قرآن است که یک سردرقلب مؤمن ویک سردرملکوت اعلی داردوهرآیه وکلامش چراغی فروزان است که حق وباطل می شناساند،همه نورمبین وهدایت وحکمت وبرهان است واعتصام به این حبل الهی فرورفتن دردریای فضل ورحمت پروردگاروهدایت به راه مستقیم است۱۲

الگوهای رفتاری درزندگی روزمره تو،سیره وآئین زندگی پیامبران وامامان معصومی است که قبل ازتواین راه پیموده اندوعشق ومحبت واقعی آنان ودقت وتأمل درصبرومقاومت وپایداری این اُسوه های الهی اشتیاق ونیروئی فزاینده ای درتومی آفریندکه بالطف الهی وشفاعت این صالحان ونیکان، درراه مستقیم

گام برمی داری که این است معنای واقعی«ولایت»یعنی راه کمال انسان.ودراین راه نورانی، جهل وشرک وظلم وظلمت راجایی نیست. اهمیت موضوع به حدی است که من وتوهمراه همه مسلمانان،درهررتبه وجایگاه درهرشب و روز درنمازهای واجب حداقل ده مرتبه دعایمان چنین است:خدایا،مارابه راه راست هدایت فرما۱۳

دراین دعاخداوندخودچنین به بنده اش می آموزدکه:پروردگارا،من امیدوارم که باهررکعت ازنمازم یک گام به تونزدیک ترشوم.توخودمرابه این عبادت و نزدیکی فراخوانده ای،پس دست مرا بگیر ودراین راه سخت مراازلغزش هانگه داروبه راه راست هدایت فرماان شاءاللّه.

 

پی نوشتها:

۱-سوره تغابن،آیه۴

۲-سوره یس،آیه ۶۲

۳-سوره حمد،آیه۵

۴-سوره نحل،آیه۷۶                            

۵-سوره نحل،آیه۱۲۱                           

۶-سوره انعام،آیه ۱۶۱                          

۷-سوره ابراهیم،آیه۱

۹-سوره انعام،آیات۸۳-۸۷

۸-سوره بقره،آیه۱۸۶           

۱۰-سوره نساء،آیه۶۹            

۱۱-سوره آل عمران،آیه۱۰۳   

۱۲-سوره نساء،آیه۱۷۵   

۱۳-سوره حمد،آیه۶

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...