مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

صلوات

صلوات

 

«پروردگارمهربان وفرشتگان قدسی بارگاه اوپیوسته بروجودنازنین پیامبراسلام حضرت محمد(ص)درودوصلوات تقدیم می دارند.ای مؤمنان براودرودوسلام فرستیدوتسلیم فرمان اوباشید. »۱

ربّ جلیل تودریک فراخوان عمومی همه ی مؤمنان رابه همراهی فراخوانده و امر به سلام و صلوات بر وجود نازنین پیامبررحمت ومؤمنان راازخیربرکت آن نماید.نموده تابه پاس رنج های طاقت فرسا،آن وجودمبارک راغرق درنورورحمت خودنمایدواینک نگاه کوتاهی براین ذکر پربرکت:

صلوات بر پیامبر

صلوات جمع واژه صلاه وازطرف خداوندفرستادن رحمت وازجانب فرشتگان ومؤمنان طلب رحمت است.۲اگرچه صلوات یک ذکرساده هفت کلمه ای است اما در بین اذکار و دعاها ارزش و اعتباری خاص یافته است. درروایات معصومین آثاروبرکات شگرف برای آن نقل شده وبه تجربه رسیده است.

هنگامی که شمابرروح پاک پیامبراسلام وآل اودرودمی فرستید،علاوه براطاعت امرمستقیم خداوند(فرمان صلّوا و سلّموادرآیه فوق)،دریک پروازبلنددرمدارهمراهی وهمنوایی باربّ اعلی وفرشتگان الهی ازبارگاه آن ملیک مقتدر برای پیامبرعظیم الشأن وخاندان مطهراوعلودرجه ورحمت درخواست می کنیدوازآنجاکه این دعا،مقرون به اجابت است هرلحظه بر مقام شامخ آن بزرگوارو قرب وعظمت وجلال او می افزایید. حال چگونه ممکن است آن وجود رحمه للعالمین۳ و صاحب خُلُق عظیم۴ که به دستور خداوند پیوسته پروبال رحمت خودرابرسرمؤمنان گشوده ۵و رنج وغم آنان براودشواراست،۶ این توجه وسلام وصلوات شمارابدون پاسخ گذارد؟همه نمازگزاران حداقل درذکر تشهدنمازهای روزانه خودهرروزنه(۹)مرتبه برپیامبرصلوات می فرستندوهنگام خروج ازنماز پنج مرتبه برایشان سلام دارند.

امادرموردشکل کلی ذکرصلوات مفسران روایتی رانقل کرده اندکه:«ابوحمزه ثمالی ازیکی ازیاران پیامبر(ص)به نام«کعب»می گویدهنگامی که آیه فوق نازل شدعرض کردیم یارسول اللّه،ماسلام برتورامی دانیم اماصلوات برتو چگونه است؟»حضرت فرمود:بگویید:«اللّهم صلّ علی محمدکماصَلَّیت علی ابراهیم إنّکَ حمیدومجیدوبارک علی محمدوآل محمدکمابارکت علی ابراهیم إنک حمیدٌمجید؛»۷

«پروردگارا،برحضرت محمدوآل محمددورودفرست همان گونه که برحضرت ابراهیم درودفرستادی که توستوده ووالامقامی همان گونه که برابراهیم خیروبرکت فروفرستادی برحضرت محمدوخاندانش خیروبرکت فروریزکه تو ستوده وبلندمرتبه ای.»

اهدای درودوسلام بر«آل محمد»نیزخودتوجه وارتباط خاصی به خاندان پاک اوست که پاسخ وتوجه وعنایت آنان را نیزبه همراه خواهدداشت.با ذکرصلوات، شما نور و رحمت خداوندرابرای نورچشم پیامبر و عصاره هستی یعنی حضرت زهرا(س)همسرگرانقدر و اعلی مرتبه او و فرزندان پاک و معصومش تا حضرت بقیه اللّه الاعظم امام زمان خودطلب می کنید و باز چگونه ممکن است این خاندان کریم و بزرگوار شما را بدون پاسخ گذارد؟

دراین ذکرمبارک نکته قابل ذکراین است که واژه«آل»از گستردگی خاصی برخورداراست و علاوه برخاندان و نزدیکان گاهی پیروان و همفکران رانیزدربرمی گیرد.

«ازامام صادق(ع)نقل شده است که شخصی ازآن حضرت سؤال کرد: مردم می گویندمسلمانان همه آل پیامبر هستند؟ حضرت فرمودند:راست گفتندودروغ گفتند.سؤال شد: معنای سخن شماچیست؟حضرت فرمودند:به یک معنادروغ گفتندکه همه مسلمانان«آل پیامبر»هستنددرحال که زیاده روی ونقص دردین آنهاهست راست گفتند هنگامی که به شرایط قرآن قیام کنندوتبعیت ازخاندان وی کنند.»۸

برادروخواهرم،براساس این سخن امام صادق(ع)هرمسلمانی امکان رسیدن به درجه والای«آل پیامبر»رادارد.آیامن وتونسبت به این مقام شامخ درچه حدوفاصله ای قرارگرفته ایم؟اگرتودراین رتبه باشی درهرلحظه وباهرصلوات از جانب خداوندرحمت،ازسوی فرشتگان طلب مغفرت وازطرف مردم بهترین دعارادریافت داشته ای.وحال تودراین نورباران رحمت الهی چگونه است؟

دریک جمع بندی کلی ذکرصلوات یعنی هماهنگی با پیام جهان هستی که نور و هدایت پیامبرو معصومان پاکان عالم راجذب وموجب تقرب به درگاه الهی،رفع حجاب های ظلمانی،قبولی طاعات وبرطرف کردن موانع در استجابت دعاها۹، درمیان غفلت وفراموشی و هر نوع وسواس فکری۱۰، فرارشیطان،آمرزش گناهان۱۱سنگینی میزان اعمال،۱۲ آسانی مرگ،سپرآتش جهنم ۱۳وسرانجام مژده بهشت است.پس برای ارتقای درجات معنوی ورفع مشکلات زندگی وگشایش گره های بسته باامیدبه لطف پروردگاروبا یقین به استجابت دعا و قطع امید از غیراو،ازذکرصلوات یاری می جوئیم واین ذکرمبارک رابه قصدتقرب الهی تکرارکرد.وثواب آن رابه پیشگاه معصومان ویادرگذشتگان هدیه می کنیم وازهمه مهم تر برای سلامتی امام زمان(عج)آن راتکراروامیدآن داریم که بایادخداوتوجه به اولیاء مقرب اووالگوپذیری وتوجه آنان رفعت وسعادت دنیاوآخرت بهره مند گردیم واین جمله پیوسته به یادخواهیم داشت که:

دعاکلیدحل مشکلات و صلوات شاه کلیدهمه قفل های بسته است.

 

پی نوشتها

۱-سوره احزاب،آیه۵۶

۲-تفسیرنمونه،ج۱۷ ،ص۴۱۶

۳-سوره انبیاء،آیه۱۰۷

۴-سوره قلم،آیه۴

۵-سوره حجر،آیه۸۸

۶-سوره توبه،آیه۱۲۸

۷-تفسیرنمونه،ج۱۷،ص۴۱۷

۸-دعائم السلام،ج۱،ص۲۹

۹-میزان الحکمه،آثاروبرکات صلوات،ص۷۴

۱۰-صلوات حل کلیه مشکلات،ص۳۱

۱۱-بحارالانوار،ج۹۶،ص۶۹

۱۲-ثواب الاعمال وعقاب الاعمال،باب صلوات النبی،داستان های صلوات،ص۱۳

۱۳-جامع الاخبار،ص۶۸

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...