مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

عزّت

عزّت

 

« فَاِنَ العِزَه لله جَمیعاً (نساء(۴)/۱۳۹»

آیاتاکنون درکنارکسی قرارگرفته ای که خودرابرترازاوبدانی؟

شایدظاهراًتوزیباتری،پولدارتری،تحصیلات و یاامکانات و توانایی بیشترو بهتری داری.درآن لحظات دراندیشه توچه می گذرد؟

گویی تودرخیال خود برروی قالیچه ی سلیمان نشسته ای و فرمان می دهی. باد نخوت وتکبرتورابه هرطرف می برد وتو مست وشاد،گردن کشیده ای وازآن بالابالاهابه اطرافیان خود می نگری ودیگران درنگاه تو آنچنان ضعیف و کوچکندکه گاه اصلاً به چشم نمی آیند.درمیان آن ابرهای سیاه خودخواهی ومال پرستی پیوسته به عیب جویی و طعنه دیگران می پردازی به شمارش واندازه گیری دارایی های خود مشغول ودایم برای ازیادآنهاطرح ونقشه هاداری شاید می پنداری با این مال و منال زندگی جاودان داری۱ .دربرخوردوحتی نگاه توغرورومستی خاص موج می زند.پسوندوگاه پیشوند«من»و«من»و«من»درکلام توپیوسته جاری است.این نگرش وطرزتفکرهمچون تارهایی است که به دورخودتنیده ای ودرتاریکی های آن فرورفته ای.شایدبه تازگی به دوران رسیده ای وفکرمی کنی خبری است یاشایدچشمان تو به این تاریکی ها عادت دیرینه دارد واز نورحقیقت گریزان است. آن حقیقتی که، نظام حاکم براین جهان وپراز اسرار ناپیدا و رازهای ناگفتنی است .آنجا که تو در مقام برتری طلبی به سرزنش و تحقیردیگران پرداختی،عیبجویی کردی ودلی راشکستی،نقطه کوری است که راهی نه بسیاردوربه آینده دارد.راهی پرفرازونشیب از بالای آن ابرهای سیاه تاعمیق ترین دره های زمینی،راهی که تو هرگز لحظه ای هم تصور آن را نداشتی وآن غلبه و برتری طرف مقابل برتوست.یقین بدان که حتی اگر یک روز هم ازعمراین جهان باقی باشد،سرانجام،تودرموردی که فخرفروختی وتحقیرکردی،تحقیرخواهی شد۲و آن خاری را که از نیش سخنان تو در دلی خلید، روزی بر قلب خود احساس خواهی کردوآن شخصیتی راکه تودرهم شکستی،دست توانای خدای جباربه شکلی برتوغالب خواهد کرد. اگرچه تحقق این وعده الهی ،سال هابه طول انجامد.

پس بیاقدمی برخاک نه،آنچه توبرتری ووالایی می پنداری،تخیلاتی بیش نیست۳٫این افکارپوچ،وسوسه شیطانی است،که خود،به خاطرکبروغرور، زحمات چند هزارساله اش راباآن،به آتش کشید وسرنوشت شومی برخودرقم زد. لحظه ای تأمل واندیشه درآغاز۴وانجام زندگی ودوره های ازدل عمرازپیری وناتوانی،۵تارهای غفلت وغرورتورا پاره خواهد کرد تاچشم توکم کم به نورعادت کند و حقایق رابهتردرک کنی.بدان که رازاختلاف ها وتفاوت ها۶در مقدّرات و ظرفیت انسان هاست.هرکس بنابرظرفیت وتوانایی و تلاش خود، کمتر،بیشترویابه شکل خاصی ازنوعی ازنعمت های الهی بهره منداست و درمجموع همه ما اعضای یک پیکریم که باهمدلی،هم افزائی وتلاش و مشارکت می توانیم سرنوشتی بهتربرای خودرقم زنیم.

عزت وبزرگی۷ تنهابرازنده ی آن ملیک مقتدری است که پادشاه ومالک آسمانهاوزمین۸ است وهمه ذرات جهان هستی پیوسته به تسبیح وستایش اومشغولند۹وسربرآستان ملکوتی اوساییده وبراوسجده می کنند۱۰٫

و توای انسان،اگرعظمت وجلال وبزرگواری وعزت وجاه می خواهی،بایدگوهریگانه ی خودرابشناسی وبه این بارگاه قدسی نزدیک شوی.دراین درگاه تنهاکلام طیب یعنی ایمان وباورقلبی به معبودیگانه است که به مقام قرب ونزداواوج می گیردوبالامی رودواین کلام طیب راعمل صالح جامه حقیقی می پوشاندوهدایت ویاری می رساند وثابت می کند.۱۱

پس چه نشسته ای؟بایددرراه رضای اوگام برداری ودرهرشب وروزقدمی بالاتروبالاتر.هرنمازتومعراجی وحرکتی باشدبه سوی مقصد، این همان راهی است که عقل وفطرت تواز درون وپیامبران وصالحان از بیرون،تو را به آن فرا می خوانند.واین مقام،دریای رحمت الهی است که تورافرامی گیردازوجودقدسی توفرومی ریزدمقامی دربارگاه ایزد منان وجایگاهی درقلب همه مردم عزت وعظمت وبزرگواری واقعی اینجاست.پس بااین جاه وجلال حقیقی دیگرچه جای غرورپوچ وفخرفروشی بر این دنیای فانی است؟

 

پی نوشتها:

۱-سوره همزه(۱۰۴)،آیات ۱-۳ ۷-سوره نسا،آیه۱۳۹

۲-سوره انعام،آیه۱۰ ۸-سوره آل عمران،آیه۱۸۹

۳-سوره لقمان،آیه۱۸ ۹-سوره حشر،آیه۱

۴-سوره طارق،آیه۵ ۱۰-سوره اعراف،آیه۲۰۶

۵-سوره نحل،آیه۷۰ ۱۱-سوره فاطر،آیه۱۰

۶-سوره نوح،آیه۱۴

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...