مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

فرشته محافظ

– آیامرامی شناسی؟یاتاکنون صدای مراشنیده ای؟نمی دانم…
اگربرخاطرات خودمرورکنی،لحظاتی رابه یادمی آوری که درآستانه خطرقرارداشتی امانیرویی نامرئی به صورت معجزه آسایی تورامحافظت کردوازگزندحادثه نگه داشت.
آری.من فرشته ای ازفرشتگان پاک خدابه نام «فرشته محافظ» توهستم.ازلحظه ای که تودررحم مادرپابه عرصه حیات گذاشتی،ازبارگاه ملکوتی خدای مهربان تو،مأموریت یافتم تامراقبت ازتورابه عهده گیرم۱وازآن لحظه پیوسته در کنارتووهمراه توهستم وهمراه به هرصورت که بتوانم زمانی تنها و گاه بادیگردوستانم به یاری تو می شتابیم. ما فرشتگان کارگزاران وتدبیرکنندگان امرالهی۲ پنهانی خداوندبرروی زمین هستیم.ازنظرتعداد وجمعیت فوق العاده ایم به حدی که درزمین آسمان های بی کران خداوند کوچکترین جایی نیست مگراینکه فرشته ای درآن مشغول حمدو تسبیح ویارکوع وسجوددربرابرعظمت خدای کریم است۳٫شماانسان هاازخاک وجنیان ازآتشند،اماحقیقت وجودی ما چندان معلوم نیست.بعضی خلقت ماراازنورمی داننداماهرچه که هست ماازماده وخصوصیات آن کاملاًبیگانه ایم، به همین دلیل تغییروتبدیل،خوردن وآشامیدن وتولید مثل نداریم بلکه تنها با نسیم عرش الهی زنده ایم.۴شماانسان ها تصویرمارادرقالب چهره زنانی زیباومعصوم بابال هایی بزرگ ترسیم می کنیداما ما پروبال نداریم.چون اصولاًجسم نیستیم.شایداصطلاح بال،نمادقدرتی است که خداوندبه ماارزانی داشته وهرکدام ازمابه نسبت وظیفه خودتعداد بیشتر ویا کمترازآن بهره مندیم وباآن وسیله به آسمان صعودکرده ویابه زمین آییم.
علاوه برمن،برای هرکدام ازشمادوفرشته نویسندگان بلندمرتبه۵ نیزهستندکه بادقت ونظم خاصی سخنان واعمال شمارا ثبت و ضبط می کنند. درطبیعت، نیزماتلاش های زیادی داریم.آوردن دانه های باران برهرنقطه ای اززمین، حرکت دادن ابرها،وزیدن بادها،لقاح گیاهان،محافظت ازکوهها و بسیاری ازامور دیگر برعهده گروههای مختلفی از ماست همه ماباتمام قدرت و دریک نظم وانضباط بسیاردقیق درهرلحظه با آماده باش کامل منتظرفرمان بوده وسپس باسرعت وسبقت بر یکدیگربه اجرای آن می پردازیم.۶هرگزسستی،خستگی ویا نافرمانی درکارمانیست. وهرکس با رتبه ودرجه ووظیفه ای معین به انجام وظیفه مشغول است.۷ همه معصوم،پاک وبی گناهیم. در موارد خاصی مثل شب های قدر۸ویادرشب وروزهای جمعه ودرحوادث مهم و یا در مواقعی که پیامبران وصالحان و مؤمنان دست به دعابرمی دارند وبه فرمان خدابرای یاری وکمک آنان می شتابیم. تودرکتاب های آسمانی خصوصاً قرآن مجیدمطالب بسیاری درموردماوهمچنین نمونه های زیادی یاری وبشارت فرشتگان برپیامبران ونیکان را می توانی مطالعه کنی. من ودوستانم پیوسته درکنارتوهستیم.ازسخنان،اعمال وافکارشمااطلاع داریم حامیان ودوستان شمادراموردنیاو آخرت شماهستیم اماشمانمی توانیدماراببینید. ما پیوسته درگوش شمازمزمه لطیفی داریم وشمارا به خیرو نیکی و اطاعت خداوند دعوت می کنیم.اما در مقابل،مارقبایی ازفرزندان شیاطین داریم که بامادرمبارزه ای سخت ودایمی هستندودرگوش تووسوسه به گناه وغفلت وبدی دارند.تاتوچه کنی؟ وبه کدام سخن گوش فرادهی؟گاهی وقتی من باتوسخن می گویم،انگارکه تودرخواب عمیقی یامستی؛هرچه می گویم نه جوابی ونه عکس العملی.توسرگرم کار خودت هستی ومحاصره شیطانی،وازآنجاکه طبیعت من باتاریکی ظلم وگناه هیچ هماهنگی نداردازتودورمی شوم. بسیارنگرانم،احتمال حادثه یاخطری برای توهست.چه کنم؟من دعامی کنم وبادوستانم ازخدای مهربان برای توطلب آمرزش می کنیم.۹ وآن زمان تو موردلطف وبخشش الهی قرارمی گیری. نام خدا را بر زبان جاری می کنی واز شرّ شیاطین به خداپناه می بری،۱۰دشمنان توهمه پابه فرارمی گذارند.ما شادوخوشحال می شویم.گویی توازخواب بیدار شده ای و دوباره در کنارتو هستم.ازامروز،نامی برای من انتخاب کن. بامن سخن بگو،اگرنمی توانی مراچنین نزدیک احساس کنی برایم نامه بنویس.یقین بدان که مادرحدتوان به یاری شماخواهیم آمدشایدگفتگوی امروزمن برای تو انگیزه ای باشدبرای مطالعه وتفکردرپدیده های مختلفی که دراطراف توست تابیشتر بیندیشی وباخودزمزمه کنی:
ای خدای من،ای معبودیگانه ام،بنازم دستگاه کبریایی وجلال وعظمت تورا با این کارگزارانت،توچه مهربانی، چه لطف های پنهان وآشکاردرحق من داری،من بااین ناتوانی وعجزدرمقابل باران لطف ومرحمت ومحبت توچه کنم؟و چگونه سپاس گزارم؟

پی نوشتها:

۱-سوره طارق،آیه۴ ۶-سوره نازعا ت،آیه۴

۲-سوره نازعات،آیه۵ ۷-سوره نحل،آیه۵۰

۳-تعدادفرشتگان ۸ -سوره قدر،آیه۳

۴-بحارالانوارج۵۹ ص۱۷۴ ۹-سوره غافر،آیه۷

۵-سوره انفطار،آیات۱۰و۱۱ ۱۰-سوره اعراف،آیه

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...