مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

درس اول

 

#1 الف: گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱_ اِسم:

#2 رَبّ:

#3 اَنعَمتَ:

#4 ۴_نَستَعینُ:

#5 ۵_نَعبُدُ:

#6 ۶_الضّالّین:

#7 ۷_المَغضوب:

#8 ج: گزینه صحیح را مشخّص کنید. ۱_الرَّحمن الرّحیم:

#9 ۲_الحَمد:

#10 ۳_العالَمین:

#11 د: کدام گزینه معادل قرآنی عبارات زیر است؟ ۱_ما (تنها) تو را می‏پرستیم:

#12 ۲_ما تنها از تو یاری می‏جوییم:

#13 ۳ _خدایی که مهر و رحمت خاص بر نیکان دارد:

پایان آزمون

نتیجه آزمون

-

نظرات بسته شده است.

preloader
لطفا صبرکنید...