مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

اهميت تفكر و تدبر در آيات قرآن

اهمیت تفکر و تدبر در آیات قرآن

  در مطلب حاضر، نویسنده کوشیده است با استفاده از اندیشه های شهید مطهری بر ضرورت شناخت قرآن و فلسفه آیات متشابه و ابزار و منابع شناخت قرآن، زبان شناسی…

preloader
لطفا صبرکنید...