مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

رنگ خدا

رنگ خدا

رنگ خدا   رنگ جلوه ای از نور،تلؤلؤ وجود، زینت بخش هرموجود، نوازشگرروح و فریادگرقدرت معبود در نگارگری بیکران هستی وطبیعت زیبای اوست. آبی دریا،سبزی صحرا و رنگارنگی گلهاونقش آفرینی…

preloader
لطفا صبرکنید...