مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

زبان قرآن

زبان قرآن

چکیده  «نقل به معنا» یعنی گزارشگر، مضمون و محتوا را به شنونده منتقل کند، بی آنکه اصراری بر نقل عین سخن یا حادثه داشته باشد. قرآن کریم نیز، گاهی سخنانی…

preloader
لطفا صبرکنید...