مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

عزت

عزّت

عزّت   « فَاِنَ العِزَه لله جَمیعاً (نساء(۴)/۱۳۹» آیاتاکنون درکنارکسی قرارگرفته ای که خودرابرترازاوبدانی؟ شایدظاهراًتوزیباتری،پولدارتری،تحصیلات و یاامکانات و توانایی بیشترو بهتری داری.درآن لحظات دراندیشه توچه می گذرد؟ گویی تودرخیال خود…

preloader
لطفا صبرکنید...