مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

فرشته محافظ

فرشته محافظ

– آیامرامی شناسی؟یاتاکنون صدای مراشنیده ای؟نمی دانم… اگربرخاطرات خودمرورکنی،لحظاتی رابه یادمی آوری که درآستانه خطرقرارداشتی امانیرویی نامرئی به صورت معجزه آسایی تورامحافظت کردوازگزندحادثه نگه داشت. آری.من فرشته ای ازفرشتگان پاک…

preloader
لطفا صبرکنید...