مدرسه مجازی قرآنی نورالانوار

ورود به مدرسه

حیات ابدی (قسمت اول)

آیاتاکنون به زندگی ابدی و حیات،جاوید اندیشیده ای؟

انسان از لحظه آغازین حیات سواربرارابه زمان به سوی ابدیت می شتابدوزندگی اوهماهنگ وهمگون باآن شکل می گیرد.تلاش روزانه او باتابش اولین اشعه ای طلائی خورشید و سکون وآرامش و خواب شب رقم می خورد.

کره زمینی با چرخشی به دورخودروز و شب پدید می آورد و با چرخشی دیگر عاشقانه برگرد خورشیدمی گرددتانوروحرارت وشوروحیات برای ساکنان خودبگیرد.انسان جستجوگرسربرآسمانی آبی وروبه آینده داردومی خواهددربی کران هستی ازکهکشانهاوستاره ها وسیاراتش بداند،واز آینده دوردستی که نمی شناسد. آنجا که علی رغم وسعت وگستردگی با نظم و انظباطی بسیار دقیق و محاسبات ثانیه ای همه درحرکتندواین ظرافت و دقت در عین وسعت حکایت از وجودخالقی بس قادروتواناداردکه هیچ زبان وقلمی راتوان وصف اونیست.

براساس آخرین این تئوری های علمی،جهان درآینده درانتظارانفجاری عظیم است که این سیستم ونظم کلی رایکباره درهم پیچیدخورشیدستاره جوشان وخروشان که سخاوتمندانه نوروحرارت وانرژی نثارمی کند وبااین بخشش برخلاف عادت دائماًبرحجمش افزوده گرددبه حدنهایت انفجاررسیده وتاریک گردد.

ازآنجاکه ماباتوان علمی محدودقادر به بررسی آینده نیستیم وازطرفی صحت فرضیه های علمی رانیزآینده دوربایدبرماروشن کندتنهاراه کسب اطلاعات صحیح،کلام خداوندازراه وحی است که می توان نگاهی هرچند محدودبرافق نامحدودآینده داشت.درحقیقت این چشم دل است که بایدببیندوگوش جان است که بایدبشنودبه امیددل به آیات الهی می سپاریم تابانگاهی کوتاه و گذرا ببینیم تصویرقرآن کریم ازآینده جهان هستی وپایان این مرحله چگونه است؟

هنگامی که ناگهان درصوردمیده شود،۱آسمان شکافته شده ۲ودرتب تاب افتد۳ سپس چون فلزی گداخته گردد.۴ومانندپیچیدن طوماری درهم پیچیده شود.۵دریاها فروزان شده۶وخورشیدوماه تاریک شده۷وجمع گردد،ستاره هافروریزند.۸زمین به شدت لرزانده شود،۹کوههابه حرکت درآمده وازجاکنده شوند۱۰ودرهم کوبیده وبه تلی ازشن های متراکم تبدیل شود۱۱وسپس به صورت پشم های رنگی زده شده ۱۲پراکنده گرددسرانجام به صورت ذرات غبار۱۳درآیدکه ازدوربه سرابی ماند.۱۴وزمینی چنان صاف و هموارگردد که هیچ پستی وبلندی درآن مشهودنباشد.۱۵

دقت درفرازهای آیات فوق نشان ازمرحله آغازین رستاخیزوپایان زندگی وحیات دراین کره خاکی رارقم می زندوالبته این حوادث سخت وسنگین وانفجارهاوامواج آنهاچنان سهمگین وجانفرساست که هیچ موجود زنده ای راتوان تحمل آن نیست،همه بیهوش گشته۱۶وازشدت هراس۱۷قالب تهی می کنند.

موضوع معاد و تحقق حیات ابدی از اساسی ترین اصول و آموزه های قرآنی است که نزدیک به حدود یک سوم آیات الهی قرآن مجید به نوعی به آن پرداخته است. قیامت،جلوه بارز و روشن قدرت وعلم و عدل الهی، و انتقال از مرحله ای به مرحله دیگرهستی، جلوه بی پرده حقایق جهان، پاداش نیکوکاران و جزای ظالمان است که خداوند برای اثبات آن برای بندگان به رستاخیزگیاهان،خلقت اولیه انسان ازنطفه بی مقدار سخن به میان آورده وداستانهائی چون خواب سیصدساله اصحاب کهف و یا خواب صد ساله عزیرپیامبر،زنده شدن علمای بنی اسرائیل درکوه طور،زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی و…رابه تصویرکشیده تا در همین جهان نیزمانمونه های قدرت الهی رامشاهده وبه ایمان وباورقلبی معادراه یابیم. شایدمهمترین دلائل این انتقال بتوان عشق به بازگشت انسان مؤمن بعدازطی زندگی سخت وپررنج دنیابه جایگاه حقیقی و واقعی خود یعنی کمال مطلق ودرگاه پرنور و رحمت آن ملیک مقتدری است که باندای یاایتهاالنفس المطمئنه۱۸آغوش پرمهر خودبرروی بنده ای که تاتمام رضای اوارتقاء یافته رادردرگاه خود گشوده واورافرامی خواندوبراوتحیت وسلام دارد.۱۹ومیهمانی باجلال وعظمت باشکوهی براوفراهم نموده است.

خداونددرآیات الهی قرآن مجیدباهفتادنام مختلف چون یوم الحساب،یوم الدین،یوم الفصل،یوم الخروج،یوم الخلود،یوم الحسره،یوم المشهود و…متناسب با حوادث قیامت ازآن سخن گفته است،ودیگر آیات الهی از تبدیل زمین و آسمان به زمینی نوین غیر از این زمین۲۰و گشوده شدن دربهای آسمان و ملکوت الهی بر خاکیان،۲۱اشراق زمین به نورپروردگاروقرارگرفتن کتاب ومیزان،حضور پیامبر و شهدا۲۲و احاطه صحرای محشر توسط صف های فرشتگان۲۳ حکایت دارد و نشان می دهدکه اجرای همه برنامه های مربوط به چنین روزی بزرگ،همه به کارگزاری فرشتگان الهی انجام می پذیرد.اماآیاسرنوشت انسان وحالات اوطی این مرحله وهم چنین دیگرموجودات چگونه است.به امیدپروردگاردرسخن آینده خواهدآمد.

پی نوشتها

۱-سوره انعام،آیه۷۳

۲-سوره مرسلات،آیه۹

۳-سوره طور،آیات۹و۱۰

۴-سوره معارج،آیه۸

۵-سور انبیاء،آیه۱۰۴

۶-سوره تکویر،آیه۶

۷-سوره تکویر،آیه۱

۸-سوره تکویر،آیه۲

۹-سوره واقعه،آیه۵

۱۰-سوره مرسلات،آیه۱۰

۱۱-سوره مزمل،آیه۱۴

۱۲-سوره واقعه،آیه۵

۱۳ -سوره قارعه،آیه۵

۱۴-سوره نبأ،آیه۲۰

۱۵ -سوره طه،آیات۱۰۶و۱۰۷

۱۶-سوره زمرآیه۶۸

۱۷-سوره نمل،آیه۷۸

۱۸-سوره فجر،آیه۲۷

۱۹-سوره یس،آیه۵۸

۲۰-سوره ابراهیم،آیه۴۸

۲۱-سوره نبأ،آیه۱۹

۲۲-سوره زمر،آیه۶۹

۲۳-سوره نبأ،آیه۳۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader
لطفا صبرکنید...